Garee torban kanaa Gaaret Kiruuksi፡ Buutlaandi, Deniik, Maanee

Leroy Sane

Madda suuraa, Getty Images

Goolii tokkittii Silvaan lakkoofsiseen Maanchester Siitiin Chelsii mo'achuun imala waancaaf taasisaa jiru cimsee itti fufeera.

Torbeen darbe Arsenaaliif gaarii hin turre, ammas Biraaytenniin mo'amee dhiibbaan Arsen Wingerirra ga'aa jiru cimeera.

Liiverpuul Niwuukasiliin mo'atee, Tootinhaam ammoo Haadersifiildiin mo'achiin qabxii sadana barbaadan argachuu danda'aniiru.

Garee filatamaa Piriimer Liigii torban kanaa Gaaretis Kiruuksi warra BBC akkasitti isiniif dhiyeessineerra.

Madda suuraa, Getty Images

Dogoggora torban darbe hojjeteen Jaak Butlaandii hedduu irratti dubbatamaa ture.

Tapha Saawuuzhampteen waliin taasisaniin deggertoonni ammallee "taphataa Ingliiz tokkoffaa" jechuun akka jajatan dandeettii isa taasisu agarsiiseera.

Madda suuraa, Getty Images

Maarki Loowuten bara kana yeroo dorgommii gaarii dabarsaa jira.

Goolii Ashilii Baarnes lakkoofsise akka inni itti kenne ajaa'iba turte.

Madda suuraa, Getty Images

Leewis Denikiifi Seen Defiin sirriitti ittisuu danda'aniiru.

Taphataan fuulda duraa Arsenaal Piyer-Emeriik Awubaamaayaangi ittisa kana kan darbuu danda'e yeroo muraasaaf qofa ture.

Madda suuraa, Getty Images

Adiriyaan Maariyaappoo garee filatamaa torbaniikoo keessa kan gale kun yeroo lammaffaafidha.

Giriiziigooriiz Giriizchowiiyaakiin kubbaa gara gooliitti rukkutamte akkaataa inni itti ittise akka Weestihaam hin dursine gochuu qofa osoo hin taane, kan miira isaan cabsite turte.

Madda suuraa, Getty Images

Been Deeviis tapha Haadersifiildi waliin taasiseen cimina cimaa agarsiiseera.

Madda suuraa, Getty Images

Saan qabeenya Kooriyaa Kibbaa ta'uu isaa kan mirkaneesse deggertoota Tootinhaam birattis fudhatama inni qabu dabalaa jira.

Saan dhiibbaa Daalee Alii, kan bara darbe cimina gaarii agarsiisaarra ture, irra jiru suusta suutaan hir'iseera.

Madda suuraa, Getty Images

Joordaan Hendesan guyyaa guutuu yoo fiige hin dadhabu akkasumas kan darbasee of kennudha.

Tapha Niiwuukasil waliin tureen ajaja leenjisaan isaa itti kenne akka hojiitti jijiiru mirkaneesseera.

Madda suuraa, Getty Images

Torban darbe Chaamberliin taphataa kubbaa miilaa fakkaachaa akka dhufe dubbadheen ture.

Cimina inni Niiwuukasil waliin agarsiises yaadumakoo kana mirkaneessa.

Madda suuraa, Getty Images

Sa'idoo maaneen bara dorgommii kanatti gaaddisa Mohaammed Saalaa jala ta'ee dabarsullee taphataan kun waan isa yaaddessu hin qabu.

Milkaa'ina Liiverpuuliif taphataan lammii Masiriifi warri kaan hanguma gumaachan Maaneenis ga'ee qaba ture.

Madda suuraa, Getty Images

Andiree Aayyuu kilabii isa gadi lakkiserratti cimina guddaa agarsiiseen gareen isaa gooliiwwan afur lakkoofsisee akka ba'uuf gargaareera.

Andireefi obboleessi isaa Joordaan Weestihaamiin sirriitti adabaniiru. Taphata beekamaa Gaanaa duraanii kan ture abbaan isaanii isaaniin boonuu qaba.

Madda suuraa, Getty Images

Leeroyi Saanee yeroon yaadu taphataa attamiiti umurii waggaa 21 garee Maanchester Siitiin kana keessa akka taphachuu danda'un yaada.Kiristaanoo Roonaaldoo, Le'ooneel Mesii, akkasumas Seeski Faabirigaaz heeramuu danda'u

Saaneen kanneen keessatti ramadamuu kan danda'u yommuu ta'u taaktikiidhaan cimee kan dhiyaate Chelsii waliin tapha tureen dandeettii ajaa'iba ta'e agarsiiseera.