Atileetiin Afriikaa Kibbaa saamtonni millisaa wayita muruuf jedhan iyyus kan dhagaheen hin turre

Yaalii miillaa lamaanuu muramuu irraa haala ajaayibsiisaan kan oole atileetii bishkileetti Afriikaa Kibbaa Mihleengii Gwaalaa
Goodayyaa suuraa Yaalii miillaa lamaanuu muramuu irraa haala ajaayibsiisaan kan oole atileetii bishkileetti Afrikaa kibbaa Mihleengii Gwaalaa

Atileetiin bishkileetti Afriikaa Kibbaa samtootaan milli isaa ilkalaan (magaaziin) wayita irraa muramu gargaarsaa fi iyyullee namni qaqabeef waan hinturreef ofii isaan of baasuu danda'e jechuun miiltoon waliin shaakkalu dubbatan.

Akka Saaniil Shaangee BBC Newsday'tti himetti, namoonni sadan Mihleengii Gwaalaa irraa miilla kutuu isa dhaaban sun waan bira kan barbaadan hinfakkatan ture.

''Moobaayila isaa hin barbaanne, sa'aati isaas hinbarbaanne, biskileettaa isaas hintuqne… isuma karaarra gara cinaatti harkisan,'' jedha Obbo Shaangeen.

Itti dabaluunis: ''Maaliif miillakoo kuttuu' jechuun gaafataa ture,'kana boodas dhukkubbiin isatti dhagahamaa tureen, guddaa bo'aa fi iyyaa ture, garuu yeroon ganaa reef bari'aa waan tureef gargaarsa tokkoyyu argachuu hindandeenye.

Obbo Gwaalaa carraa harkaa bahu kan argate wayita ilkalaan (magaaziin) miilla isaa ittin muraa turan lafee keessatti rakkate ture. Namoonni kunis miilla isaa isa lamaffa kutuu eegalanii turan.

Jara ofirraa darbaachuun gara karaatti bahuu danda'usaan nama karaa darbaa jiruun fuudhamee gara hospitalaatti geefame.

Akka carraa ta'ee doctooronni miilla isaa fayyisu akka danda'an mirkaneesaniiruuf. Ta'us hanga miilli isaa fayyee deemuu danda'utti ''yeroo dheeraa fudhata,'' jechuun Obbo Shaangeen dubbata.

Sababni haleellaa kana baruuf ammayyu qorannoo kan geggeefama jiru wayita ta'u, hanga yoonaatti waanti beekame hinjiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan