Ameerikaan jijjirama ejjannoo Koriyaa Kaabaatiin dinqisiifatte

Kim Jong-un and Donald Trump Image copyright Reuters

Gaggeessaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Jong-un fi Pirezidaanti Donaald Caamsaa dhufu wal arguuf kan beelamatan yoo ta'u, kunis erga walitti bokkisaa turanii booda jijjirama hin eegamiidha jedhameera.

Oddeessi walgahiichaa kun kan simatame erga qondaaltoonni Koriyaa Kaabaa Waayit Hawuusitti Tiraamp waliin haasa'anii booda ture.

Isaanis gaggeessaan Koriyaa Kaabaa ''sagantaa Nikuulaaraa hir'isuuf kotattoota'' jechuun ergaa afaanii Mr Kiim dabarsaniiru.

Mr. Tiraamp ammo ''jijjirama olaanaa'' jechuun kan simatan yoo ta'u, garuu qoqobbaan turu danda'as jedhaniiru.

Pirezidaantiin Koriyaa Kibbaa Muun Joo-in gama isaanitiin oddeessa 'akka raajiitti dhufe' jedhaniiru.

Haata'u malee, xiinxaltoonni walga'iin akka kanaa yeroo baayyee bu'aawwan hariiraa of-eeggannoo dippilomaasii waggootaan booda ta'uu malu waan ta'eef hariifachiisaan qophaa'uu akkasii kun maal milkeessuu danda'u shakkii jedhuun akeekkachiisaniiru.

Tiraampi sadarkaan irra ga'ame "jijjiirama guddaadha" garuu hanga walii galteem cimaarra ga'amutti qoqqobbiin sun ni tura jedhaniiru.

Kooriyaan Kaabaa gama isheetiin haala jiru kanarratti hanga torban kanaatti yaada hin kenniine.

Dhimma Kooriyaa Kaabaa irratti Gorsaan Nageenya Biyyaa Chung Eui-yong, erga Waayiti Hawusitti walga'anii ba'anii booda akkas jedhe: "Yeroo gaggeessaa Kooriyaa Kaabaa KiimJong-un waliin walarginetti meeshaa nuukilaaraa dhabamsiisuuf akka qophii ta'e Pirezedaanti Tiraampitti himeera".

Itti dabaluunis: "Pirezedaanti Tiraampis ibsa kanaaf galateeffatee, meeshaa nuukilaaraa kanaa dhaabbataadhaan dhabamsiisuuf Caamsaa keessa Kiim Jong-un akka arguu fedhu dubbate."

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata