Saayintistiin beekamaa Isteefan Howkiing umurii 76'tti boqote

Isteefan Howkiing

Isteefan Howkiing umurii 76'tti akka boqotan maatiin isaa dubbatan.

Ogeessi fiiziksii kun hojiisaa 'black holes' fi 'relativity' dhaan beekamtii guddaa kan qabu yoo ta'u, Seenaa Gabaabaa Yeroo dabalatee kitaabota saayinsii beekamoo hedduu barreessanii jiru.

''Abbaan keenya du'uusaatti gadda guddaatu nutti dhaga'amee jira,'' jedha ibsi maatii isaanirraa ba'e.

Umurii 22 wayita turetti 'motor neuron disease' (dhukkuba seelota sammuu miidhuun hojii dhaabsisuun) qabamee waggoota muraasa qofa akka jiraatu itti himame.

Dhukkubichi teessuma irratti kan hambiseen yoo ta'u, maashinii sagaleen yoo gargaarame malee dubbachuus hin danda'u ture.

Ijoolleen isaa Luusii, Roobartii, fi Tiim ''Inni saayintistii cimaa fi nama addaa hojii fi leegaasiin isaa barootatti darbudha,'' jedhani.

''Al tokko akkas jedhee ture, 'Addunyaan namoota jaalattuuf bakka jireenyaa osoo ta'uu baattee addunyaa hin jedhamtu ture.' Baay'ee yaadnaani,'' dabaluun himu.

Waa'ee Isteefan Howkiing dhugaa jiru

Amajji 8, 1942 Okisfoord Ingilaanditti dhalate.

Osoo digirii dooktarummaa isaaf Yunivarsiitii Kaambiriij hin galin dura bara 1959'tti Yunivarsiitii Okisfoord keessatti saayinsii uumamaa akka qo'atuuf carraa aragate.

Bara 1962 dhukkuba 'motor neuron' akka qabu fi waggoota lama qofa akka jiraatu itti himame.

'Black holes' (bakkeen harkisa cimaa qaban)' carallaa Howkiing akka gadi-lakkisan bara 1974'tti ibse.

Kitaaba Seenaa Gabaabaa Yeroo, bara 1988 maxxansiise. Kitaabichis kooppii miiliyoona 10 ol gurgurameera.

Seenaan jireenyasaa, fiilmii 2014'tti hojjatame 'Theory of Everything' jedhamu keessatti dhimma ijoo ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan