Gosni Somaaliyaa murtii du'aa fi adabbii cimaan nagaa buusufi

Kuusaa suuraa: Loltuun Somaaliyaa daandii Markaa(Kaaba Moqadiishoo) irratti qawwee yeroo qabate olii gadi deemu, Fulbaana 2, 2012 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa "Miseensi Paarlaamaa tokko namni qawwee poolisitti kennuu dide kallattiin ''mataa keessa dhahama'' jedhan

Gosoonni Somaaliyaa lama haaloo ba'uf ajjeechaa raawwatu dhaabuuf waliigalan.

Jaarsummaa torban sadiif qondaaltota Somaalilaand irraa dhufanin taasifamee booda gosoonni Somaaliyaa lama wal morkatan, Sa'ad Yoonis fi Ba'iido jedhamaniifi naannoo Sanaag jiraatan murtii irratti wali galaniiru.

Ammaan achi, namni ajjeechaa haaloo bahuf ajjeechaa biraa raawwate murtii du'aatu irratti murtaa'a.

Maatiin nama ajjeeses akka adabbiitti dolaara 100,000 ni kanfala.

Gosoonni Somaali yeroo hedduu lafa margaa fi bishaan irratti waldhabu.

Haa ta'u malee, ajjeechaa kanaan dura raawwate haaloo bahuf wanta raawwatamu dhaabsisuun rakkoo ture.

Miseensi paarlaamaa Ahmad Baahir Mahmuud, murtiin amma irra gahan cimaa ta'us fala akka tahu amanu.

''Namni ajjeese ni ajjeefama, maatiin isaas dabarsani kennuu qabu.''

''Yoo namni tokko lafa margaatti yookiin bakka boolla bishaanitti qawwee fidee dhufe poolisiin irraa fudhachuu qaba. Yoo kennuu dide yerooma sana mataa keessa isa dhahuu qabu.''

Gabaasni naannoo Somaalilaand fi Puntilaandin abbummaan irratti ka'u, Sanaag, akka ragaa bahutti waggaa darbe namoonni 23 ajjeefamaniiru. Yeroo gosoonni lama walitti bu'an gaafuma sana 65 kan ta'an immoo miidhamaniiru.

Jalqaba waggaa baranaa miidhaa yeroosi deebisuuf jecha ajjeechaa haaloo bahuuf raawwaten 15 ajjeefamani 39 kan ta'an immoo miidhamaniiru.

Waldhabdeen kanaan duraa beenyaan furameera. Garri caaluus, owwaalchaaf raawwate. Amma booda garuu, seerri itti furan jijjjiirameera.

Hawaasa Somaali keessatti namni tokko ajjeechaa raawwate yoo miliqe, gosa isaatu gaafatama. Namoonni dhimma kana harka keessaa hin qabne waanuma goa sana keessa ta'anif haaloon irratti bahama.

Sababa kanaaf, Somaalonni hedduu wanti akkanaa akka dhaabatuf murtee cimaa deeggaru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan