Hindiitti gumiin boo'ichaa bakka namoonni dhaqani bo'an jiraachuu beektu?

Dhiha Hindii magaalaa Suuraatitti namoonni gayeeyyiin walitti dhufuudhaan boo'uun dhiphina kan isaan dhiphisuu ofirraa baasuu. Amantaa kana saayinsiin ni deggeeraa laata?