Hindiitti gumiin boo'ichaa bakka namoonni dhaqani bo'an jiraachuu beektu?

Hindiitti gumiin boo'ichaa bakka namoonni dhaqani bo'an jiraachuu beektu?

Dhiha Hindii magaalaa Suuraatitti namoonni gayeeyyiin walitti dhufuudhaan boo'uun dhiphina kan isaan dhiphisuu ofirraa baasuu. Amantaa kana saayinsiin ni deggeeraa laata?