Qorannoo Kaambiriiji: Facebook 'komishinii Daldala Federaala' biyyaatiin himatame

Keyframe #8

Odeeffannoo dhunfaa fayyadamtoota Facebok miliyoona 50 dhaabbata gorsaa siyaasaatiin seeraan ala itti dhimma bahameera erga jedhemen booda Komoshiniin Daldala Federaala Ameerikaa (FTC) facebook himachuunsaa dhagahame.

Qorataan Kaambriij (CA) kan bara 2016 dula na filannoo Tiraampiin qaxarame odeeffannoo dhunfaa fayyadamtootaan hinbeekamne fudhachuun himatameera.

Itti gaafatamaan CA Aleksaandar Niksi amma boordii kubaaniyichaatiin ari'atameera.

Tarkaanfichis himannaa dhaabatichi seera filannoo Ameerikaa cabseera jedhurraa kan dhufeedha.

Dhaabbanni CA Landanitti argamu garuu dogoggoora omaa hinqabnu jechuun haaleera.

Haaluma walfakkaatunis, gabaan facebook kufaatii Wiixataa hineegamiin walqabatee gadi bu'aa jira.

Paarlaamaan Biritishiifi kan Awurooppaa ogganaa Facebook Maark Zukeribarg guyyaa Roobiitti ragaa akka isaaniif dhiyeessuuf waamicha taasisaniiru.

Haa ta'u malee Mr Zukeribargi walgahii hojattootaa waajjira mummee Kaaliforniyaatti Kibxata darbe ittaanaa gorsaa Pool Grewaaliin gaggeefamee ture irratti hin hirmaannee ture, akka gabaasa oduu marsaritii 'Daily Beast' himetti.

Dhuma jaarraa ofiin of ogganuu?

Qeequwwan facebook keessattuu Mark Zukerbarg gonkumaa hinarree akkasumas sagalee olkaasuun hindubbanne.

Hojjattonni kubaaniyichaas ogganaa olaanoon osoo hintaane qondaala seeraa kubaaniyaatiin itti dubbatame. Dubbi himtuun Facebok ammoo Mr Zukarbargii fi itti anaan isaanii Sheriil Saandbargi lamaanuu hojjattoota dubbisuudhaaf baayyee ko'ommachuusaanii himtee jirti.

Dhaabbatichis qarannoo Kambirijiin 'gowwomsanuun baayyee aaree ture. Tarii facebook dowwattootaan dachaan gadi bu'unsaa balaa kanaaf saaxilama ta'usaaf mallattoo kan agarsiisuudha.

Robii Facebook bakka bu'aa gara Waashingitanitti erguun paarlaamaaf deebii keenna. Kunis attamii gochii kun akka raawwate ilaalchisuun ibsa kennuufiidha.

Erga oduun kun dhagahamee kaasee gatiin Facebook dhabees doolaara biiliyoona 60 ol ta'a. Dhiibbaa inni Silikon Vaalii irratti qabaatu olaanaan ammoo, jaarraan kubaaniyoonni tekinolojii ittiin of bulchan osoo hin eegamiin dhumarra gahuusaa kan mul'isu ta'a.

FTC maaliif keessatti hirmaataa?

FTCn ejansii dhuunfaa motummaa Ameerikaa akka fayyadamtootaaf mormuuf aangoon kennameedha.

Innis facebook seera 2011 kan waa'ee eegumsa hiccitii 'social network' cabsuusaa kan qoratu ta'u, maddeen keessa bekoo ta'an gaazeexaa Waashingitan Post jedhamutti himaniiru.

Akkasumas haalli kun ejansii oduu bilumbargiin maddan keessa beekaadha jedhe eeruun mirkanaa'eera. .

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata