Qubsuma koo 25: Biyyatti qilleensa naannoon itti dhaladheen barbaada

Milkiyaas Muusee Image copyright Milkias M Yohannes

Maqaan koo Milkiyaas Musee jedhama. Ameerikaa Meerilaandiin jiraadha.

Umurii waggaa 14n Ameerikaatti kaniin gale baqataa ta'eeni ture.

Ameerikaa galuu koon dura waggaa takkoof baqaan Sudaan keessa tureera.

Biyya keessatti hegeree gaariin homaa natti mul'achuu didnaaniin biyyaa bahuuf murteesse.

Eertiraa dhiisee akkan bahu kan na dirqisiise ammoo tajaajila loltummaa biyyoolessaa dhuma hin qabneedha.

Wayitan Ameerikaa gahun biyyi kuniifi Ertiraan homaa walfakkeenya akka hin qabneen hubadhe.

Haala jireenyaa biyya kanaa baruun yeroo fudhatus dirqama barama.

Ameerikaa dhufee waggaa tokko booda barnoota koo itti fufuun qaba jedheen murteesse.

Naannoon an jiraadhutti Koolejjiiin tokko turtee achummatti galmaaheen barnoota fayyaa eegale.

Waggaa shan booda eebbifameen, amma dhaabbata waldhaansa kaansarii harmaarratti qorannoo gaggeessu keessatti hojjechaan jira.

Ameerikaa keessatti nyaanni barbaadamu hunduu jiraatus ani kaniin jaaladhu garuu biddeen biyya keenyaati.

Image copyright Milkias M Yohannes

Carraan argadhe hundaan kophaas ta'u hiriyyoota waliin mana nyaataa warra Itoophiyaa fi Ertiraa deemuun biddeenan nyaadha. kunis baayyee na gammachiisa.

Jireenya hawaasummaa yoggaan biyya ture qabu nan yaada. Magaala keessa hiriyyoota koo waliin deemuu, haasaa fi oolmaa keenya durii baayyeen yaada.

Naannoon itti guddadhe yaaduu fi achi dhaqee qillensa naannookoo harganuu akka eebbaattin fudhadha.

Asitti namni hunduu hojiin qabamee waan ooluuf boqonnaa dhabuunsaa bayyee na dinqa. yeroon namoota ilaalu hanga aduun baatee lixxutti ni fiigu.

Image copyright Milkias M Yohannes

Utuun aangoo fi dandeetti waa jijjiiruu qabaadhee fiigicha kana dhaabuun namoonni yeroo muuraasa akka hojjetan, jireenya tasgabbaa'aa fi waliin jireenya akka qabaatan osoon taasisee natti tola.

Ertiraadhaa bahee wayitan Sudaan galu wanti hunduu haaraa natti ta'ee ture. Namoonnin achitti argadhe aadaan qaban kaniin ani qabuufi beekuun adda ture.

Daddabarsiitoota seeraan ala daangaa nama ceesisan waliin ammoo waliigaluun barbaachisaa ture.

Jaalala Maallaqaaf qaban irraa kan ka'e deemsa addaan kutaafaa turan. Rakkoolee akkanaa keessa jabbeenya rabbiin darbeera. irraanfadheeras.

Wantin hawwu yoo jiraate takka garan naannoo itti guddadhee dhaqee qilleensa namatti tolu sana harganaa daandii Haarinneet jedhamurra hiriyoota koo waliin bashannanuu dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata