Bosonni UNESCOtti galmaa'e Shakkaan gubachuun barame

Bosona Shakkaa
Ibsa waa'ee suuraa,

Bosonni Shakkaa gubate kun UNESCO'tti kan galmaa'edha

Tibba kana ibiddi Naannoo Kibbaatti bosonna Shakkaafi gama Oromiyaatiin ammoo Iluu Abbaaborirraa hektaara hedduu gubeera. Ibiddi kun naannolee lamaan kanatti bosona namoonni keessa hin jiraanne gube. Keessumaa bosona Shakkaa eegumsi taasifamuuf gubeera.

Dura Taa'aan Eegumsa Naannoo Godina Shakkaa Obbo Taareqeny Alamuu akka jedhanitti, ibiddi Jimaata darbe jalqabe lafa hektaara 200 ol ta'u gubeera. Bakka bosonni gubate sana namni waan hin jiraanneef malee miidhaan guddaan ni qaqqaba ture jedhaniiru. Kanaaf, sababa bosonni kun gubateef namoonni qe'eerraa buqqa'an akka hin jirres dubbatan.

"Bosonni hektaara 200 olitti tilmaamamu gubate kun toora laga Baaroorraan kan jirudha. Haala amma jiruun guutummaan guutuutti to'atameera. Ministeerri Jijjiirama Qilleensaafi Eegumsa Bosonaas ogeessota bosonaa lama nuuf ergee yeroo aammaa bosona kana keessatti argamu," jedhu dura ta'aan kun.

Bosonni Shakkaa gubate kun Mootummoota Gamtoomaniitti Dhaabbata Aadaa, Barnootaafi Saayinsii (UNESCO)tiin kan galmaa'edha. Obbo Taareqeny, bosonni gubate kun qabeenya dammaafi bunaan kan badhaadhe akka ta'es himaniiru.

Gama biraatiin Daarekterri Itti Aanaa Ol-aanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa Naannoo Oromiyaa Obbo Araarsaa Raggaasaa akka jedhanitti, odeeffannoo qabaniin bosonni kun kan gubachuu eegale Sanbata darberraa eegaleeti. Godina Iluu Abbaabooraa Aanaa Diiduutti bosona argamurratti miidhaan qaqqabeera jedhu Daarekteerichi.

"Yaalii taasifameen ibiddi ka'e sun to'annaa jala ooleera garuu akka deebiyee hin kaaneefis hordofaa jiru. Inni karaa keenyaan jiru guyyaa lamaan dura dhaameera. Akka gabaasa achirraa nu ga'een naannoo hektaara ja'aa kan ta'utu gubate."

Komee ibiddi karaa gama Oromiyaatiin ka'e jedhameef gaaffii gaafanneef Obbo Araarsaan, sababiin isaa ammaaf hin baramne, qoratamaas jira jedhan. Kana adda baafachuufis koreen tokko hundeeffamee hordofaa jira jedhan. Daangaan karaa sana jiru Laga Baaroo waan ta'eef, attamittiin akka laga ce'u ani hin beeku. Dhimmi kun qorannoo barbaada. Tibba kana Oromiyaa keessa bakka gara garaatti ibiddi ka'ee ture. Haata'u garuu bokkaan waan roobeef dhaamuu danda'eera, jedhu Obbo Araarsaan.