Lakkoofsi namoota UK keessatti garbummaaf saaxilamanii olaanaa ta'u qorannoon ifoomse

Dubartii miila ishee hammattee jirtu Image copyright Getty Images

Namoonni garbummaa jabana kanaafi daddabarfamuuf saaxilaman 5145 bara darbe qofa aanga'oota UKtti iyyachuu isaaniifi lakkoofsi kun kan yeroo kamiiyyuu ol ta'u gabaasni mul'ise.

Ejensichi akka jedhutti lammiileen Biritish yeroo jalqabaaf lakkoofsi isaanii olaanaa ta'e warra gabrummaaf saaxilaman kana keessa jiru. Kan itti aanu lammiilee Albaaniyaafi Viyeetnaami.

Lakkofsi daa'imman garbummaaf saaxilamanii kan bara 2016 ture irraa dhibbeentaa 66'n dabaleera.

Lakkoofsi namoota aanga'ootatti iyyatanii dabaluun isaa 'hubannoon akka dansaatti' waan uumameefi jedha ejensichi.

Bara 2009 erga mootummaan namoota garbummaaf saaxilaman galmeessee deeggaruu eegalee as lakkoofsi kun isa guddaa ta'uunis himameera.

Namoota iyyatan kana keessaa walakkaa ol jechuunis 2352 kan ta'an dirqiin hojii humnaa hojjeechiifamuu himatu.

1744 kan ta'an ammoo saalqunnamtiif dirqisiifamuu isaanii himataniiru. Kan hafan 2118 kan ta'an daa'imman gargaarsa gaafatan ta'uun barameera.

Garbummaa jabanaa jechuun maali?

Image copyright Home Office

Seerri garbummaa jabanaa yeroo jalqabaaf kan labsame bara 2015.

Akka seerichi jedhutti nami tokko nama biraa garba godhee mana keessa yoo turse, hojii humnaa yoo hojjechiise yookan daddabarse garbummaatti fudhatama.

Namootni yakka kanaan himatamanis hidhaa hanga waggaa 14'n adabamu.

Namoonni garbummaaf saaxilaman yeroo hedduu manneen dhugaatii, buufatawwan ijaarsaa, oyiruu qonnaafi bakkeewwan akkasii akka hojjetan dirqisiifamu.

Namoonni yakka kana dalagan ammoo intarneetii irratti kiyyeessuun hojii, bultii fi barnootaan gowwoomsanii akka kana hojjetan barameera.

Maddi: Anti-slavery.org

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata