Barumsa koompiitaraa gabatee gurraacha irratti
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Barumsa koompiitaraa gabatee bakka koompiitarri hin jirretti

Barsiisaan lammii Gaanaa, manni barumsaa isaa koompiitara dhiheessuufii waan hin dandeenyeef, gabatee gurraacha irratti 'maaykiroosoofti oofiis' kaasuun barsiisa. Kanaanis beekamtii argachuurra darbee deeggarsa argachuu eegalee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan