Buufanni Hawaa Chaayinaa Tiyaangong-1 jedhamtu Kibba Paasifikitti buute

Radar image of Tiangong Suura raadaarii Tiyanagong

Madda suuraa, FRAUNHOFER

Ibsa waa'ee suuraa,

Buufanni hawaa Chaayinaa Tiyaangong-1 raadaariidhaan barameera

Buufanni hawaa Chaayinaa Tiyaangong-1 jedhamtuufi baddee turte wayita deebiitee karaa Kinna Paasifikiin qilleensa naannawa lafaa seentuutti caccabde turte jedhe gabaasaaleen Chaayinaa fi Yunayaitid Isteet irraa bahan.

Gaafa Wiixataa naannoo 00:15 GMT irratti naannawa qilleensaa (atmosphere) lafaa geesse jedhe waajjirri injinarii hawaa Chaayinaa.

Tiyaangong-1 bara 2011 yaalii orbitiifi kaan akka akka qorattuf furguggifamte turte.

Buufanni saatalaayitii kuni karoora Chaayinaan 2022'tti buufata hawaa namaan hojjetu yaadde keessaa tokko ta'us Bitootessa 2016'tti garuu hojii dhaabde.

Qondaaltonni hawaa ''Kibba Paasifikii gararraa'' buute jedhu.

Ispeeshilaastoonni Yunaayitid Isteet saatalaayitin kuni gara lafaa dhufuu ishee xiinxala Orobitiin barreerra jedhaniiru.

Astironomarin Jonaataan MaakDoowel jedhamu akka tiwitarii irratti barreessetti naannoo Kaaba-Lixa Haayitii buute.

Buufanni saatalaayitii kuni lafa itti buutu tilmaamuun baay'ee isaan rakkisee ture.

Eejansiin hawaa Chaayinaa naannoo Saa'o Pooloo, Biraazil buuti jedhe ture.

Eejansiin hawaa Awurooppaa immoo Tiyaangong-1 bishaan irratti caccabdi jedhee ture.

Caccabaan saatalaayitii kanaa hangam lafa akka gahe ifa miti.

Tiyaangong-1 akkuma saatalaayitoota kaanii qaamni walittI hidhame ishii ijaare orbitii keessaa yeroo ishii eeggatte bahuu danda'a ture.

Haa ta'u malee, ajaja keessaa waan bahef kan tahu danda'u hin turre.

Tiyaangong qaamolee hawaa ajaja malee gara atmosfeerii lafaa seenan keessaa guddaa taatus guddicha garuu miti.

Tiyaangong meetira 10 kan dheerattu yoo ta'u hiikni Tiyaangong jedhus masaraa jannataa jechuudha.