Winii Maadikizela Maandeellaa: Gaggeesituu farra Appaartaayidi waggaa 81'tti boqotan

Winnie Mandela

Madda suuraa, AFP

Gaggeessituu farra appaartaayidii fi haadha warraa Nelsan Maandellaa duraanii kan turte Wiinii Maadikizelaa Maandellaa waggaa 81 boqatan.

Iseefi abbaan warraasheeduraa Nelsaan Maandeellaa, kan waliin mana hiidhaa turan lamaan isaaniyyuu, waggota 30f biyyaattiif mallattoo qabsoo farraa appaartaayidii turan.

Haa ta'u malee, gara boodaaa keessa maqaanshee gama siyaasaafi seeraatiin jalaa badee ture.

Akkuma oduun boqachuu ishee dhagahameen, garee gadditootaa fi qondaltoonni siyaasaa mana jireenyaa shee isa Johaansbargi Sowettootti argamutti yaa'aa turan.

Dubbi himaan maatii Viktor Dlaamiin dukkubbii dheeraan booda ''aaddee Maandeellaan maatiifi warra jaalataniin marfamanii bakka jiranitti Wiixata ganama 'nagaadhaan boqachusaanii gara sa'aa boodaa'' ibsaniiru. Dhukkubbiin kunis akka yeroo baay'e hospitaala galuun bahan taasisee ture.

'Haadha biyyaa'

Addee Maadikizela Maandeellaa bara 1936 baha Keeptaahun lafa Traansketti dhalatan.

Bara 1950tti yoo abbaa warraashee gara fuula duraatiin wal agartuutti hojattuu hawaasum leenjirtu turte. Achinis ijoollee dubaraa lama waliin godhatanii ture.

Waggoota soddomaaf sababii Mr Maaldeellaan mana hidhaa turaniif addaan fagaatani jiraatan illeen walumaagalatti waggoota 38f gaa'ilaan jiraataniiru.

Madda suuraa, AFP

Erga Maandellaan umurii gutuuf hidhamanii boodas oggansa qabsoo fudhachuun diddaa apaartaayidiitiis idil addunyaarratti mallattoo kan turte ishaadha. Haqaafi walqixxumaaf qabsaa'usheetiif isheenis hidhamte turte.

Deeggartoota isheetiifis akka 'haadha biyyaa' ta'un beekamti turte.

Eenyutuu kabaja kenneefi?

Pirezidaantiin Siriil Raamaafozaa kan Winii Maandellaan jalaqaba bara kanaa galateeffattee turte hasawaa tvn taasisaniin, sagalee qabsooftuu bulchitoota warra adii lakkoofsaan gadaanoo irratti jechuun waameera.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Aaddee Maadikizelaa Maandeellaa mana murtii alatti guyyaa abbaan warraa ishee umurii gutuun itti murtaa'eetti.