Hambaalee Itoophiyaa loltotaan saamaman UK Itoophiyaaf ergisuufi

Muuziyeemin Viktoriyaafi Albert: Gonfoo, Gonfoon kuni bareedina dizaayinii isaaf jaalatama, bara 1600 - 1850 akka hojjetame amanama

Madda suuraa, V&A Museum

Ibsa waa'ee suuraa,

Gonfoon kuni bareedina dizaayinii isaaf jaalatama

Muuziyeemin Viktoriyaafi Albert Yunaayitid Kingidamitti argamu hambaalee durii loltoota Biritishiin waggaa 150 dura fudhatamanii turan Itoophiyaaf ergisuufi.

Hambaaleen kuni gonfoo, uffata cidhaa fi meeshaa dhugaatii itti dhugan fa'i.

Yaadi kuni kan dhufe injifannoo bara 1868 Maqadallaatti raawwate yaadachuufi. Kana sababeeffachuunis hambaaleen kuni muuziyemii Landaniitti argamutti hanga Waxabajjii 2019'tti ni agarsiifamu.

Akka namoonni seenaa jedhanitti, meeshaalee baras waraana irratti saamaman Maqdalaa irraa gara Ingilizii geessuuf arba 15 fi gaangee 200 fayyadamaniiru.

Madda suuraa, V&A Museum

Ibsa waa'ee suuraa,

Uffati cidhaa kuni bara 1860 keessa kan hojjetameefi kan Giftii Aadde Xurunash jedhama

Meeshaalee hambaa doolaara miiliyoona hedduu baasan akka deebi'uf Itoophiyaan bara 2008'tti dhaabbilee Biritish hedduuf dhiheessite turte.

Daarektarri muuziyeemii Viktoriyaa fi Albert (V&A) Tiristiraam Haant hambaaleen kunneen qabeenya muuziyemichaa ta'ani akka turan himani; haa ta'u malee, ''ergisaa yeroo dheeraaf turun'' bakka dhufanitti erguu dandeenya jedhaniiru.

Maqdallaa bara 1868

Madda suuraa, V&A Museum

  • Walakkeessa jaarraa 19ffaa irratti mootichi Tewodiros UK waliin walitti dhufun impaayera isaanii Abisiniyaa ammayyeessuu yaadan
  • Deeggarsi waraanaa gaafatan erga dhabani booda walitti dhufeenyi isaanii toluu dide
  • Sababa kanaan mootichi lammiilee biyya alaa biroofi bakka bu'aa Biritish hidhan
  • Biriteen immoo waraana gara Maqdallaattie ergite
  • Hidhamuurra mootichi Tewodiros of ajjeese
  • Ergasi booda jarri Biritish barreeffamoota, gonfoowwan, fannoowwan, akkasumas hambaalee amantii fi waraanaa akkasumas kaan fudhatan
  • Ilmi dhiiraa mootichaa gara Biriteen fudhatame mana barumsaa Raagbiittis akka baratu ta'e

Madda suuraa, V&A Museum

  • Ilmi mootichaa umurii isaa 18'tti dhukkubsate du'e jennaan Windsoritti awwaalame - mootummaan Itoophiyaa reeffi isaa akka biyyatti deebi'u gaafate ture
  • Yunaayitid Kingidam gonfoo fi meeshaa ittin dhugamu warqii irraa hojjetame muuziyeemi Viktoriyaafi Albertitti bara 1872 ol kaa'e
  • Hambaaleen Maqdallaa kaan boodarra muuziyemichatti seenan kennaa namoota dhuunfaafi kan bitamani dha

Obbo Haant gaazexaa Art jedhamuutti akka dubbatanitti, ambaasaaddara Itoophiyaa Landaniitti argamuf affeerraan taasifameera. Agarsiisnis gaafa Kamisaa banama jedhameera.

Agarsiisa kana irratti meeshaaleen harkaan mukaafi sibila irraa hojjetaman ni dhihaatu.

Madda suuraa, V&A Museum

Ibsa waa'ee suuraa,

Faaya mormaa kan mootitti Xurunash fi meeshaa warqiirraa hojjetameefi ittin dhugamu ni dhihaatu

Dabalataanis, agarsiisichi fakkeenya suura waraanaa durii UK keessa ture agarsiisa jedhu qaamoleen qophiicha qopheessan. Akka muuziyeemichi jedhutti, agarsiisichi fakkeenya suraawwan loltummaa durii muraasa kan qabaatu yoo ta'u, kunis gaazexessummaa suuraa kaasuu jaarraa qaromummaatiif bu'uura tures jedhameera.