Vaayirasin kaansarii sammuu ofirraa ittisuf gargaaru hojirra oole

'Glioblastoma' sammuu irratti ka'e agarsiisu

Madda suuraa, SPL

Saayintistonni namoota dhibee kaansarii sammuu dawaa dhabeef fala ta'u danda'u akka argatan beeksisan.

Hanga yoonatti dhukkubsattoonni kudhan Yunaayitd Kingidam keessatti talaallii vaayirasii kanaa argataniiru.

Ekispartoonni Yunivarsiitii Liidiifi giddugaloonni afur kaan yaala kana kennuf karoora qabu.

Dhukkuba kaansarii sammuuf dawaallee ta'u baatu, wal'aansa kanaan dura ture irratti dabalata kan ta'uufi umurii dhukkubsattootaa torbanin, ji'ootaan ykn waggootaan illee dheeressuu danda'a jedhaniiru.

Talaalliin vaayiraasii 'reovirus' jedhanin taasifamu dhiibbaan inni lubbuun turu irratti qabu baruuf garuu yeroon ijoollee dha jedhu qorattoonni.

Dhaabbata 'cancer Research UK' jedhamutti ekispartii kan ta'an Dr. Kolin Waats yaalii kana kilina keessatti fayyadamuf jalqabbii gaariidha jedhaniiru.

Akka isaan jedhanitti vaayirasichi qaama dhiitahetti seenuun seeliin qaamaa dammaqee kaansaricha akka hubatu taasisaa jedhan.

''Dammaquun isaa qofti seeliiwwan kaansarii ajjeesuuf gahaa ta'u isaa fi lubbuu tursuuf fayyadu isaa yaaliin kilinikaa taasifamaa jira.''

Qorattoonni akka jedhanitti vaayirasichi seelii kaansari ajjeesun seelii fayyaa immoo ni dhiisa. Erga yaalii kana fiudhatani dhukkubsatoonnis mallattoo qufaa itti dhagahamu danda'a jedhaniiru.

Madda suuraa, Getty Images

Institiyuutii qorannoo kaansarii irraa Pirofesar Aalan Melcher akka jedhanitti immoo dandeettin dhukkuba ofirraa ittisu qaama keenyaa vaayirasi ilaaluu malee seelii kaansari ilaaluu irratti dadhabina qaba.

Sababni isaas hamma tokko seeliin kaansarii seelii qaama keenya waan fakkaataniifi jedhu.