Hoggantoota Afriikaa mana murtiitti dhihaatan

Hogganttota Afriikaa duraanii Image copyright Getty Images

Preezidaantiin Afriikaa Kibbaa duraanii Jaakoob Zuumaa malaamaltummaa fi himata biroon dhiyeenya kana mana murtiitti dhihaatanii turan.

Haaluma walfaakaatuunis Prezidaantiin Biraaziil duraanii Luulaa Da Siilvaas, himata malaammaltummaa irratti dhihaateen poolisitti harka kennaniiru.

Yeroo ammaa hoggantoonni Afriikaa biyyoota addaa addaatti himanni irratti banamuun gara mana murtiitti dhihaachaa jiru. Pirezidaantii Faransaay duraanii Nikoolaas Saarkooziis fakkeenya fudhachuun ni danda'ama.

Biyyoota Afriikaa addaa addaa bulchaa kan turaniifi hanga yoonaatti himanni irratti banamuun ALA'tti kan itti murtaa'ee warra armaan gadii maqaa dhahuun ni danda'ama.

  • Mangiistu Haayilamaariyaam (1977-1991) prezidaantii Itoophiyaa duraanii, dugguuggaa sanyiin himatamuun, bara 2008 bakka isaan hinjirreetti adabbiin du'aa itti murtaa'eera.
  • Taamiraat Laayinee (1991-1995) Ministeera muummee duraanii, malaammaltummaan himatamanii itti murtaa'eera.
  • Hosnii Mubaarak (1981-2011) Preezidantii Masrii duranii, namoota hedduu ajjesiisuu fi malaammaltummaan himatamanii itti murtaa'eera.
  • Paastor Bizimaangoo (1994-2000) Prezidaantii Ruwaandaa duraanii, okkora uumuufi qabeenyaa mootummaa qisaasuun himatamanii itti murtaa'era.
  • Chaarlas Teelar (1997 -2005) Prezidaantii Laayibeeriyaa duraanii, yakka waraanaan himatamanii itti murtaa'eera.
  • Husseen Habaarii (1982-1990) Preezidaantii Chaad duraanii, yakka waraanaan himatamanii itti murtaa'eera.
  • Freediriik Chuluubaa (1991-2001) Prezidaantii Zambiyaa duraanii, malaammaltummaa fi saamichaan himatamanii itti murtaa'eera.
  • Looreen Baagiboo (2000-2011) Pirezidaantii Ayiveerikoost duraanii, filannoon walqabatee okkora ka'een himatamanii itti murtaa'eera.
  • Zhi Piyeer Beembaa (2003-2006) Pirezidaantii Demokraatik Reppablikii Koongoo duraanii, mana murtii yakkamtoota addunyaatti himata yakka waraanaa, ajjechaa fi gudeeddiin himatamanii itti murteeffameera.
  • Kanaan Banaannaa (1936-2003) Pireezidaantii Zimbaabwee duraanii, humnaan qunnamtii (dhiirootarratti) raawwachuun himatamanii itti murtaa'eera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata