'Haleellaa keemikaalaa' Sooriyaa: Raashiyaan waa'ee Sooriyaarratti Ameerikaa akeekkachiiste

A picture taken on April 8 2018 shows Syrian Army soldiers gathering in an area on the eastern outskirts of Douma Image copyright Getty Images

Ruusiyaan waa'ee halellaan keemikaalaa qaqqabeera jedhame irratti Ameerikaa'tarkaanfii waraanaa' akka hin fudhanne gaafatte.

''Amallee irra deebi'een akkati karoora amma baasaa jirtu irraa of qusattun gaafadha,'' jechuun Moskootti bakka bu'aan Mootummoota Gamtoomanii Vaasilii Nebeenziyaan kibxata kana dubbataniiru.

Sochiin waraanaa seeraan alaa' kamiyyuu akka itti gaafatamummaa hordofsiisu Waashingitaniin akeekkachiiseera.

Haa ta'u malee badiinsaa Dumaatti qaqqabe gaafachiisuuf hoggantoonni biyyoota dhihaa waliin hojjechuuf walii galaniiru.Akeekkachiisi Moskoo kun kan dhufe erga Gumiin Nagaa Eegsistuu Motummoota Gamtoomanii walga'ii taasisaniin booda. Gumiin kun waa'ee haleellaa irratti mar'iachaa kan ture wayita ta'u, dabarsuus hin dandeenye.

Ruusiyaan seera wixinee furmaataa Ameerikaa mirga qabduun yoo kufiistu Chaayinaan sagalee kennurra of qusatteetti. Yaadi gitaa Moskoodhaan dhiyaates deeggarsa ga'aa argachuu hin dandenye.

Ameerikaan haleellaa keemikaalaa mootummaan Sooriyaa finciltoota magaalaa Duumaa keessa jiran irratti raawwateera jedhamuun shakkamaa jiru, qorannoon bilisaa akka irratti gaggeeffamu gaafatteetti.

Ruusiyaa irraa gargaarsa waraanaa kan argattu Sooriyaan gama isheetiin, haleellaa jedhame kana haalteetti.

Image copyright Getty Images

Ruusiyaa fi Ameerikaan walga'ii Mootummota Gamtoomanii kanarratti afaan dabaa walitti darbaniiru.

Naabenziyaan 'Ameerikaan yaada kana kan wixineessite gocha waraanaa raawwatteef dahoo akka ta'ufi' jechuun himatu.

'Waan hamaa fi gaddisiisaa keessatti of arguu dandeenyas' jedhaniiru.

US envoy Nikki Haley responded by calling the vote a "travesty". Mootummoota Gamtoomaniitti bakka buutuun Amerikaa Nikii Haaley, filannicha 'qoosaadha' jechuun qeeqxeetti. Ruusiyaan amanamummaa gumii kanaa xureessiteettis jetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata