Balaa Xiyyaara Waraanaa Aljeeriyaa: Namoota 257 naannoo Aljeersitti galaafate

Xiyyaara caccabeefi gubate kan balaa Xiyaara Aljeriyaa 11 Ebla 2018 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Xiyyaarichi battala ka'een kufee caccabe.

Balaa xiyyaara waraanaa kaaba Aljeriyaatti dhaqabeen yoo xiqqaate namoonni 257 akka du'an ministirri ittisaa ibseera.

Balaan kun kan dhaqqabe, ganamaan naannoo magaala guddittii Aljeersitti, battaluma xiyyaarichi buufata xiyyaara waraanaa Bowufarik irraa ka'eeni ture.

Akka ministerri ittisaa ibsanitti, namoota du'an keessaa bayyeen isaanii loltootaafi maatii isaaniidha. Hojjetoonni xiyyaarichaa kudhanis du'aniiru.

Ka'umsi balaa kanaa maal akka ta'e wanti ifa ta'e ammaaf hin jiru

Hogganaan waraanaa qorannoon balaa kanaa irrattii akka taasifamuuf ajajaniiru.

Erga Adoolessa bara 2014tti daandini xiyyaaraa Maleziyaa, barrisa MH17, baha Yukireen gubbaatti rukutamee lubbu namoota 298 galaafatameen booda, balaan kun balaa isa hamaadha.

Bara 2003 booda immoo balaa isa hamaa lammaffaadha.

Aangoonnis reefa namoota du'anii adda baasuuf hojjachaa kan jiru yoo ta'u, bakkicha irraa yeroo dheeraaf aarrii alaalaatti mulachaa turu barameera.

Qondaaltonni eenyummaa namoota du'anii adda baasuuf hojjechaa jiru.

Xiyyaarichi Ilyuushin Il-76 jedhamu, gara lixa-kibbaa biyyichaa Bechaar jedhamutti imalaa ture.

Miseensotni fulaa waraanaa Polisariyoo 26, kan bilissummaa Lixa saharaa Morookoo irra barbaadaniifi Aljeriyaadhaan deggaraman kan tahan namoota du'an keessa jiru jedhameera

Haa ta'u malee kunis balaa xiyyaaraa Aljeeriyaa isa jalqabaa miti.

Waggaa afuriin dura balaan xiyyaara namoota bulchiinsa waraanaafi maatii isaani fe'e irra qaqabeen lubbu namoota 77 galaafatee ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan