Obbo Taayyee Danda'aafi barsiisaa Siyyuum Tashooma hiikaman

Obbo Taayyee Danda'a

Dubbii himaan biiroo haqaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'aafi barsiisaan yunivaristii Amboo Obbo Siyyuum Tashooma hiikaman.

Erga hiikamanii booda Obbo Taayyee Danda'an BBC'tti akka dubbatanitti dhimma Mooyyalee irratti miidiyaaleef isa dubbatanif hidhaman.

''Guyyaa 21 Maa'akalaawwii turre. Guyyaa 11 immoo poolisii komishinii Finfinnee keessa turre. Kanuma baha jedhan argine malee akkamitti akka ta'e walii hin beekne.''

Hanga ammaa mana murtiitti akka hin dhihaanne kan himan Obbo Taayyen qorannoon irratti akka hin taasifamneefi komaand postiin hidhamuu isaanii himaniiru.

Gama kaanin barsiisaan yunivarsiitii Amboo damee Walisoo jiruufi barreessuun beekaman Siyyuum Tashooma hiikamaniiru.

Obbo Siyyuum akka dubbatanitti mana murtiittis dhiyaatani ture. Garuu, himanni adda citee komaand postiin akka ilaalamu ta'uu isaa kan himan barsiisaa Siyyuum, haallii buufata poolisii dhiyeenya keessa turan hamaa ta'u dubbatu.

''Gara ji'a tokko Ma'akalaawwii turre. Guyyoota torban tokko caalanif immoo buufata poolisii sostanyaa jedhamu turre. Haalli buufata sostanyaa jedhamu kanaa jiru, Ma'akalaawwiirra badaa ture.''