Zimbaabween narsoota mormiirra turan 10,000 ta'an hojiirraa ariite

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Waldaan narsootaa Zimbaabwee miseensonni hedduun ari'amuu akka bare, garuu mormiin ammas akka itti fufu beeksiseera.

Mootummaan Zimbaabwee narsoota 10,000 ol ta'an sababa mormiirra turaniif hojiirraa ari'eera. Ari'amuun isaanii hojjattoota tasgabbeessuuf kan yaadame ta'edha kan himamu.

Pireezidantiin itti aanaa Konistaantiinoo Chiiweengaa narsootaaf mindaan akka guddatuuf doolaara miiliyoona 17 ramadnullee hojiitti deebi'uu hin feene jedhaniiru.

Lubbuu hambisuuf hojiitti deebi'uu dhabuu isaaniis qeeqaniiru.

Tarkaanfiin kunis narsoonni kunneen tooftaa salphaadhaan hojiitti akka deebi'aniif kaayyeffate akka ta'edha kan himamu.

Dhiheenyatti kaffaltii dooktaroota mormiirra turanii guddisuuf kan waliigalan pireezidant Eemarsan Minaangaagiwaaf, seektara fayyaa jabeessuun qormaata guddaa itti ta'ee jira.

Roobarti Mugaabee angoorraa kaasuuf shoora dursummaa kan taphatan hogganaan humna waraanaa Jeen Chiweengaa, lubbuu hambisuufi faayidaa tajaajilamtootaa mirkaneessuuf jecha, narsoota mormiirra turan hunda battalumaan akka ari'aman gooneerra jedhu.

Narsoonni sooroma ba'aniif kan hojii hin qabne iddoo isaaniitti ni qacaramus jedhaniiru.

Waldaan narsoota Zimbaabwee deebii kenneen, dhimmicha hubannee jirra, garuu narsoonni ammas mormiidhumarra jiru jedheera.

'Dubartoonni lafa diilallaarratti dahu'

'Muuxannoo narsii'

Yeroon narsii ta'etti waanan hojjadhu hedduun jaaladhe. Fooyyessuuf jechas narsummaa deessistuun baradhe, halonni ni jijjiiramu jedhee.

Guyyaa guutuu dahumsa irratti hojjanna. Dubartoonni lafarratti dahan gargaarra. Haati deessee daa'imashii haaraa waliin lafa qabbanaa'aarra ciisti.

Guyyaa lama booda daa'imni sun dhukkuba rakkoo sirna hargansuutiin du'ee argitaan, yookaan ammoo hoospitaala daa'immaniitti yoo geeffamu.

Nutu ummata kana gargaaraa hin jiru. Baay'ee kan nama miidhu fi sodaachisudha.

Nama itti himannu hin qabnu. Dhimmicha bifa siyaasaa qabsiisaa jirtu jechuun nu ari'anii. Ammas garuu rakkoolee jiran ibsaafii jirra.

Namoonni Hoospitaala Hararee dhufanii osoo arganii wanti jiru kan hedduu nama gaddisiisudha. Wanti hundi dansaa ta'uu agarsiisuuf qofa, tajaajila gadi bu'aa kennina.

Narsiin maqqanshee akka hin eeramne feetu kun tajajila raadiyoo Fookas oon Afriikaa'f yaadashee kennite.