Manni Maree muudama kaabinee haaraa Dr. Abiy dhiyeessan raggaasise

Paarlaamaa Itoophiyaa

Ministirri Muummichaa kaaabinee ijaarrachuuf kanneen filanii mana mareef dhiyeessaan manni maree raggaasise.

Yeroo kabineesaanii dhiyeessan akka dubbatanitti Ministirri Muummuchaa sababaa kaabinee haaraa ijaaruu kana ibsaniiru. Isaan keessa dhimmoonni ijoo sadii kan waggoota dhihoo asitti mufiin uummata keessatti akka babalatan taasisan akka: Rakkoo dandeettii raawwachiisummaa, uummata tajaajiluufi malaammaltummaadha jedhan.

"Dhimmoonni sarara diimaarra jiru [sadarkaa of eeggannoo barbaachisurra] jiru," jedhu Dr. Abiy.

Akka Ministira Muummichaatti, hoggantoonni haaraa filaman kun rakkoolee ijoo amma sadarkaa yaaddessaarra ga'an kanaaf fala ta'u danda'u yaada jedhuun filatan.

Ministirri Muummichaa muudama ministeerotaa haaraa kudhan kan dhiyeeessan yommuu ta'u 6 ammoo ministeera duraan turanirraa jijjiiramaniiru. Kanneen Ministirii Muumichaa dhiyeessan keessaa:

1. Obbo Shifarraa Shuguxee: Ministeera Qonnnaafi Qabeenya Beeyladaa

2. Obbo Siraaj Fageessaa፡ Ministeera Geejjibaa

3. Dr. Hiruut Waldemaariyaam፡ Ministira Dhimma Hojjetaafi Hawwaasummaa

4. Ambaasadar Tashoomee Togaa፡ Ministira Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa

5. Obbo Umar Huseen: Sadarkaa Ministiraatti Oogganaa Ol aanaa Abbaa Taayitaa Galiiwwaniifi Gumuruuk

6. Aadde Huubaa Mohaammed Huseen፡Ministira Tekinooloojii Qunnamtiifi Odeeffannoo

7. Obbo Mootummaa Maqaasaa፡ Ministira Ittisa Biyyaa

8. Obbo Ahiman Shidee: Oogganaa Waajira Dhimmoota Komunikeeshinii Federaalaa

9. Obbo Jaanxiraar Abbay፡ Ministira Manneeniifi Misooma Magaalaa

10. Obbo Birhaanuu Tsaggaayee፡ Abbaa alangee Walii Galaa

11. Aadde Yaalem Tsagaayee፡ Ministira Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii

12. Obbo Malaakuu Alleebel፡Ministira Daldalaa

13. Dr. Amiin Amaan፡ Ministira Eegumsa Fayyaa