Tilmaammii Laawuroo Piriimiyer Liigii fi 'FA Cup'

Loogoo dorgommii FA Cup Image copyright Getty Images

Tootanhaam fi Maanchistar Yunaayitid Sambata duraa dorgommii FA Cup'n xumuraaf ga'uuf Weembiley irratti waliin morkatu.

Taphoonni PL guyyoota boqonnaa irratti taasifamanis ni jiru.

Image copyright BBC Sport

Weesti Biroom fi Liivarpuul (piriimiyer Liigii)

Weesti Biroom Yunaayitidiin ni moo'a jedhee namni eege hin turre, garuu leenjisaan yeroo Daaran Muur taphoota lama dursummaan galerraa qabxii afur argachuu danda'eera.

Liivarpuul Kibxata dhufu Roomaa waliin tapha Chaampiyoonsi Liigii irratti waancaaf darbuuf kan morkatan ta'ullee, Yergan Kiloopp tapha kanaaf jecha taphattoota heddu ni boqochiisu jedhee hin yaadu.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Waatfoordi fi Kiriistaal Paalaas (PL)

Waatifoordi taphoota shan darbanirraa qabxii tokko qofaa argachuu danda'ani. Qabxii 40 ga'uufi bu'uurraa hafuuf ammallee falmachuu qabu.

Kiriistaal Paalaas haalli itti taphatan dansaa fi kilaboota gurguddoollee kan qorudha. Osoo peenaalitii sa'aa dhumaarra argatan lakkoofsisanii silaa Siitii injifachuu danda'u ture.

Tilmaammii Laawuroo: 1-2

Image copyright BBC Sport

Maan Yunaayitid fi Tootanhaam (FA Cup xumura walakkaa)

Tootanhaam dirree ofiirratti taphatanus, dubbichi addadha, deeggartoonni Yunaayitid lakkoofsa deeggartoo Tootanhaamiin qixa ta'an waan Weembileyitti argamaniif.

Yunaayitid dirree kanarratti yeroo hedduu waan taphataniif isaanitti haaraa hin ta'u - waggoota lamaan darbanitti si'a afur.

Tilmaammii Laawuroo1-1 Sa'aatii dabalataa irratti Yunaayitid peenaalitiin moo'a.

DILBATA

Image copyright BBC Sport

Arseenaal fi Weestihaam (PL)

Andii kaarool gara dirreetti deebi'uun Weestihaamiif oduu gaariidha.

Arsenaal gama biraatiin taphattoota gegeddaraa galaa turanullee taphni Atleetiikoo Maadriid waliin taasisan Kamisa waan ta'eef garee cimaa fudhatanii dirree galu jedheen yaada.

Tilmaammii Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Istook Siitii fi Barnileey (PL)

Barnileey yeroo qabxiin si barbaachisutti garee waliin taphachuuf feetu miti.

Istook ammoo sirumaa dadhabina sarara fuulduraa qabu. Kanaafisi bara kanatti galchii 31 qofaa kan lakkoofsisan.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Cheelsii fi Saawizihaampitan (FA Cup xumura walakkaa)

Erga Maarki Hiiwujsi gara leenjisummaatti dhufee Saawuzihaampitan jijjiiramuun akka tasaa galchii lakkoofsisuu eegalanii jiru.

Yoo haala kanaan itti fufan, taphoota hafan irraa qabxii argataniin gadi bu'uurraa hafuuf carraa qabaatu. Garuu yoo akka baran galchii heddu keessummeessu ta'e, rakkoo guddaa keessa jiru.

Tilmaammii Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Maan Siitii fi Siwaansii (PL)

Siitiin waancaa injifatanullee Gaardiyoolaan taphattoonni isaa kubbaa qabatanii akka taphatan itti cichuun hin hafu.

Siwaansiin Eetihaad deemuun dhaabsisuunii yaalu ta'a, garuu Peep Siitiin akka moo'an ni fedha.

Tilmaammii Laawuroo: 3-0

WIXATA

Image copyright BBC Sport

Eevartan fi Niiwukaasil (PL)

Saam Alaardaayis ilaachisee turtiin Guudiisan Paarkitti qaban shakkisiisaa jira. Deeggartoonni eevartan fedhii akka hin qabneef mullisanii jiru.

Niiwukaasil haala dansaa taphachaa jiraatanus Eevartan tapha kana ni injifata jedheen yaada.

Tilmaammii Laawuroo: 2-1

Mata dureewwan walitti dhiyaatan