Ijoolleen 'warshaa daa'imaa' keessaa baraarfaman

Goodayyaa suuraa Daa'imman wiirtii guddifachaa keessatti ittifaman ture kan baraarfaman

Akka miidiyaaleen Naajeeriyaa gabaasanitti daa'immaniifi ijoolleen 162 ta'an wirrtuuwwan guddifachaa seeraan alaa Naajeeriyaa keessatti argaman keessaa baraarfaman. Bakkawwan guddifachaa seeraan alaa kana keessaa tokko "warshaa daa'imaa" jedhamuun beekama.

Haalli sirrii bakka guddifachaa seeraan alaa warshaa daa'imaa jedhamuun beekamuu kun ifa miti.

Jechi kun yeroo tokko tokko qe'ee ijoolleen gataman ykn haadhaafi abbaa hin qabne bu'aadhaaf itti gurguraman ibsa.

Akka dhimma yeroo darbe dhaga'ametti garuu, jechi kun bakka dubartoonni ulfa ta'an hanga da'anii daa'imman isaanii gurguratan itti turan ta'e ibsa.

Waa'ee ijoollee 162 baraarfaman yeroo dubbatanitti, Kutaa Leegoositti Komishinarri Misooma Dargaggootaafi Hawwaasummaa akka jedhanitti:

Eegumsa ijoollee mirkaneessuuf jecha wiirtulee guddifachaa seeraan alaa sadii cufneerra jedha. Isaan kana keessaa, tokko akka warshaa daa'imaatti yeroo hojjetu lamaan hafan ammoo manneen hin galmaa'iinidha.

Ijoolleen warshaa daa'imaa kana keessaa baraarfaman kunuunsaafi eegumsa barbaachisuuf manneen kunuunsaa mootummaan mirkanaa'oo ta'anitti galaniiru."