Albertoo Fujimoorii: Dirqamaan dubartoota maseensuun himatame

Albeertoo Fujimoorii rakkoo fayyaaf yeroo darbe dhiifamni taasifameeraaf Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Albeertoo Fujimoorii rakkoo fayyaaf yeroo darbe dhiifamni taasifameeraaf

Pirezedaantiin Peeruu duraanii yeroo hojiirra turan himannaan dubartoota shan dirqamaan akka maseensifaman taasisaniiru jedhu irratti dhiyaataa jira.

Ministiroonni fayyaa sadan isa waliin hojjetanis himannaa kanaan maqaan isaanii ka'eera jedhu abukaatoon ol aanaa biyyattii.

Yeroo Fujimooriin pirezedaantii turanitti, 1990-2000, dubartoonni 300,000 ta'an akka sagantaa mootummaatti baqaqsanii hodhuun maseenaniiru.

Fedhaan ture jedhamullee, kumaatamatti kan lakkaa'aman garuu fedha malee ta'uu dubbatu.

Dubartoonni kan akka raawwataniif miidhaan irra ga'eera, sodaachifamaniiru, ykn maqaan hin taane kennameeraaf.

Hedduun dubartoota kanaa arka qalleeyyiifi jiraattota baadiyyaa turan.

Namoonni 2,000 ta'an himannaa dirqamaan akka maseennu taasifamneerra jedhu kana dhiyeeffataniiru. Akka ragaan mootummaa agaarsiisutti dubartoonni 18 rakkoo kanaan walqabateen lubbuun isaanii darbeera.

Fujimoorii sagantaa kana waliin walqabatee qorannoo bara 2014 isaanirratti gaggeeffameen qulqullaa'anii turan.

Himannaan haaraa irratti baname kun dubaroota shan miidhaafi dhibee wallaansa baqaqsanii hodhuu kanaan walqabatee lubbuun isaanii darbe ilaallata.

Pirezedaantiin duraanii umuriin isaanii ganna 79 ta'e yakka sarbama mirga namaa raawwataniin bara 2009'tti hidhaan waggaa 25 itti murtaa'ee ture. Rakkoo fayyaa qabaniif jecha garuu bara 2017 dhiifamni taasifameeraaf.