Kaambiriij Anaalitikaa: Sassaabaan odeeffaannoo feesbuukii cufamuufi

Cambridge Analytica office
Ibsa waa'ee suuraa,

Naqaan Kaambiriij anaalitikaa waajira Landanii qabu irra buufameera.

Dhaabbatni gorsaa siyaasaa kaambiriij anaalitikaa basaasa odeeffannoo feesbuukii keessatti hirmaate jedhame cufamaa jira.

Dhaabbatichi karaa seeraan alaa odeeffannoo namoota dhuunfaa maamiloota siyaasaa isaaf jecha itti fayyadamaa tureera.

Akka odeeffaannoo Kaampaanii Feesbuukitti yoo tahe odeeffannoon maamilootasaa miliyoona 87 tahanii eeyyyama kaampaanichaa malee karaa appilikeeshiinii gaaffii ykn quiz app walitti qabamee gorsa siyaasaa mataasaaniif darbera.

Camdaan hawwaasummaa ykn social network kun qorannoosaa itti fufuu ibseera. Dubbii himaan kaampanichaa kun kaka'umsa fi kutannoo keenya hin jijjiiru, maaltu akka raawwates guutummaatti ni hubannaa irra deebi'ees hin uumamu jedhe.

''Abbootii taayitaa isaan ilaallatu waliinis dhimmicha qorachuu itti fufna'' jedhe.

Himannaawwan kaampaanii kaambiriiji irratti banaman maal turan?

kaampaanichi odeeffaannoo fayyadamtoota feesbuukii miliyona 87, bu'aa filannoo Pirezedaantummaa Ameerikaa bara 2016 fi Rifirendamii sagantaa BREXIT to'achuuf fayyadameera jedhamuun himatame.

Ji'a caamsaa darbe keessa hojii gaggeessaan kaampaanichaa Aleeksaandar Niksi, karaa chaanel 4 fakkeenyota fudhachuun akkamiin dhaabbatnisaanii filannoo adunyaa hundaa karaa harka wayyaa jalaan tooftaa garaagaraa fayyadamee akka to'atu himetti himee ture.

kaampaaniin Uk keessatti argamu kun yakka tokkollee hin qabu muuxannoo guddaa filannoo biyyota biroo akka Xaaliyaanii, Naayijeeriyaa fi Keeniyaa keessatti hojjechuu qaba jechuun himannicha haaleera.

Maaliif ni cufama jedhame?

Kilireensi miisheel,dubbii himaan kaampaanichaa karaa weebsaayitii kaampaanichaa akka ibsetti ,ji'oota darbaniif Kaambiriij Anaalitikaa himata ragaa hin qabnee baay'eedhaan himatamaa turera.kaampaanichi dhimmicha sirreessuuf dhama'ullee maqaan kaampaanichaa baduun akka qabiyyee beeksisaa gochaawwaan siyaasaa fi daldalaatti waan ilaalameef cufuuf murteesine jedha.

Gabaasni miidiyaalees maamiloota keenya hedduu nu dhabsiisera jedhan.

Dabalataan ejjennoon kaampaanicha kan hin sochoone tahullee,hojjettotnisaa naamusaa fi seera qabeessummaan akka hojjetaa jiran ibseera.

kanarraa kan ka'e kaampaanichi hojii biizinesii isaa itti fufee akka hin hojjenne murteessera.

Itti dabaluun maatii kaampaanichaa kan tahe SCL adeemsa kisaaraa keessa galee jira.

Ibsa waa'ee suuraa,

Baatii lamaan dura Ogganaa mummeen Kaambiriji Anaalitikaa Aleksaandar Niksi harii'atamuunsaa ni yaadatama