Biil Koosbii fi Roomaan Polaaniskii Oskaar akkaadaamii keessa ari'aman

Biil Koosbii (bitaa) fi Roomaan Polaansii, kuussa suuraarra Image copyright Reuters/EPA

Biil Koosbii fi Roomaan Polaaniskii 'US Academy of Motion picture Arts and Sciences' keessa ari'aman.

Badhaasa Oskaar kan kennu akkaadaamiichi qajeeltoo namuusaa isaarratti hundaa'uun tarkaanficha fudhachuu isaa beeksisee jira.

Agarsiisa TV irratti beekamaa kan ta'e Koosbiin yakkamaa ta'uunsaa ji'a darbe keessa murteeffame. Direktarri injifataa-Oskaar ta'e Polaaniskiin ammo intala wagga 13 bara 1977 keessa gudeeduusaa amaneera.

Miidhaa saalaa qaqqabsiisuun himata baay'een irratti dhihaatee kan ture qopheessaa Harveey Weeniteen wagga darbe keessa ari'atamuunsaa ni yaadatama.

Ari'atamuun qopheessaa kanaa waggaa utuu hin guutiin aangoo isaanii gar malee fayyadamuun miidhaa wal fakkaata qaqabsiisan kan jedhaman namoonni biroonis sochii #MeToo jedhamuun saxilama jiru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kufaatii Biil Koosbii

Murtee akkaadamii kana ilaalchisee Koosbiis ta'e Polaaniskiin ifatti waan jedhan hin qabani.

Kun ''murtee tuutaan godhameedha malee murtee haqaa miti,'' jechuun haadhi warra Koosbii, Kaamilaan ibsiteetti.

''Biil Koosbiif qofa utuu hin ta'in biyya kanaaf jecha murtee hamaan kun kaafamu qaba,'' jechuun dubbatti.

Akaadamiin kun maal jedhe?

Dhaabbanni guddichi kun murtee kana erga miseensooti boordii sagalee irratti kennanii guyyaa lama booda Kamisarra ifa godheera.

Ibsa isaa keessatti, boordiin dhaabbatichaa ''Ta'aa Biil Koosbii fi direektara Roomaan Polaaniskii akkaataa qajeeltoo namuusaa isaarratti hunda'uun miseensuummaan isaanii akka irra mulqamu sagalee kenneera,'' jechuun himeera.

''Boordiin kun akkaataa kabajaafi duudhaa namummaa Akkaadamiichaa tiksuu danda'uun qajeeltoowwan namuusaa kana jabeessee itti fufa,'' jechuun itti dabalanii dubbataniiru.

Umurii waggaa 91 dhabbanni kun qabu keessatti, hanga yoonaatti namoota afur qofatu Akkadamiirraa ari'ame.

Inni jalqaba Kaarmiine Kaariidi wayita ta'u miseensummaan isaa kan mulqame bara 2004 keessa ture.

Sababni isaas viidiyoo fiilmii iccitiin inni hiriyaasatiif ergetu marsaritii irrati gadi lakkifameera himanni jedhu waan irratti dhihaateef ture.

Polaansikiin seeraan gudeeddi akka ta'e kan eerame qunnamtii saalaa intala ganna 13 irratti raawwachuusaa waggoota heddu dura amane.

Dhabbanni kun maaliif tarkaanfii utuu irratti hin fudhatiin waggoota hedduuf kabajaan badhaasicha kennaafi akka ture miidiyaalee haawaasaarratti gaaffii namoota baay'ee ta'e jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan