Poolisiin Hindii namni durbee lubbuun jirtu gube to'ate

Dubartootni fira intala ajjeefamtee waliin yeroo gaddan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Firootni dubaree umurii 16, ganda Raajaa Kenduwatti gadda isaani ibsu.

PoolisiinHindii, dhimma himmannaa gareen gudeedduu fi ajjeechaa dubara ol'adeemtuun shakkamaa ijoo to'annaa jala olcheera jedha.

Jimaata, aanaa Jaharkahanditti, Dahnu Buhiyanfi tumsitootni isaa, dubaree umurii 16 lubbuun gubuu isaaniitiin himatamaniiru.

Akka Poolisiin jedhutti, kan isheen ajjeefamte matiin ishee maanguddoota gandaatti gudeedamu ishee erga iyyatanii booda.

Namootni guddeeddiin himataman lamman, ispoortii ciccimoo 100 akka hojjetaniifi Rupii 50,000 (qarshii 20,500) akka kaffalaniif maanguddootni kun adabanii turan.

Namootni kun addabii kanaan baayyee aaruun, maatii ishee reebuun isheetti immo abbidda qabsiisuun himatamaniiru.

"Himatamoon lamman gargaarsa tumsiitoota isaaniitiin, maati ishee tumanii mana keessa galuun achitti intalatti abidda qabsiisani." jedha Ashok Raam, itti gafataaman bufaata Poolisii ganda sana, akka AFP'tti himetti.

Hidhata gochaa kanaan namoota qorachuu barbaadan 18 keessaa namoota 15 akka to'annoo jala oolche Poolisiin himeera.

Obbo Buhiyan mana firoota isaa, lafa dhokatee turetti kan qabame jedhaniiru. Shakkamaan kun himmanaa kana irratti yaada hin laanne.

Dubareen kun yeroo maatiin ishee cidha deemaniitti akka manaa butamte yaadama.

Sana booda naannoo daggalaa, ganda Raajaa Kenduwa jirutti namoota lammaniin akka gudeedamte himatama.

Dubareen hubamteefi himatamaan kun waan walbeekaan ture jechuun qorataan jeneraalaa poolisii Shambuu Takur AFP'tti himaniiru.

Bara 2016tti qofa dhimmi guddeeddi 40,000 ta'u gabaasameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata