Gareen cimaa Kiruuksi: Hegaazii, Noobil, Kaantee, Zahaafi Awubamayaangi

Goolii eergaa - Been Fooster (Westibiroom) Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Goolii eergaa - Been Fooster (Westibiroom)

Tapha Maanchester Siitiifi Haadersifiildi 0fi0 xumuraniin Maanchester Siitiin waancaa fudhatee warri Haadersifiildi ammoo carraan liigicha keessa turuu isaanii guddateera.

Tapha Arsen Vinger irratti gaggeeffamaniin ammoo Arsenaal Barnileetiin 5fi 0 mo'ateera. Chelsiin ammoo dirreesaarratti Liiverpuuliin 1fi 0 mo'ateera.

Taphattoota isaan kamitu garee Garez Kiruuksi keessatti makamaniiru? Isiniif taphatoota warra kamitu walitti dhufanii garee cimaa uumuu?

Goolii eergaa - Been Fooster (Westibiroom)

Ciminni Been Fooster agarsiisaa jiru garee cimaa kan bara kanaa keessatti akka filatamu kan isa taasisudha.

Sarara Ittisaa - Kireeg Daawuson, Maatiyaas Yoorgensen, Ahimad Hegaaziifi Antooniyoo Ruudiiger

Image copyright Getty Images

West Biroom turtiin Piriimer Liigii keessatti qabaachuu danda'u osoo isa hin daangessiin Daawusan taphataa cimaa kilabichaa jedhamuu qaba.

Daawusan akka gareen isaa Tootinhaam irratti goolii lakkoofsisuuf shoora taphateera.

Maatiyaas Yoorgesen፡ Taphoonni liigichaa lama yeroo hafaa jiran kanatti warri Haadersfiildi akka Piriimer Liigii keessaa hin baaneef taphachaa jiru.

Gareen kun tapha Maanchester Siitii waliin taasiseen akka gareen isaa kun qaphxii argatuuf gumaacha guddaa taasiseera.

Ahimad Hegazii: Dhiibbaan garee warra kufaatiitti dhiyoo jiranii keessatti taphattoota sarara ittisaarra jiranii bayyee cimaa akka ta'e yeroo taphataa ture nan yaadadha.

Kanaafidha dandeettii Ahimad Hegaazi tapha Tootinhaam waliin ture irratti cimina inni agarsiise kanan dinqisiifadhu. Harii Keeniifi Daalee Aliitiin dadhabbii tokko malee to'achaa tureera.

Antooniyoo Ruudiriiger፡ Tapha Chelsiin Liiverpuul waliin taasiseen Antooniyoo Ruudiriiger qalbii deggertoota isaa arkisaa dhufuusaa hubadheen jira.

Sochii taasisu maraan deggertoonni hunduu jajjabeessaafi dinqisiifataa turan.

Sarara GidduuRuuben Looftes Chiik, Maarki Noobilfi Nigolo Kaantee

Image copyright Getty Images

Ruuben Looftes Chiik፡ Kiristaal Palaas akka Piriimer Liigii keessaa gadi hin buune erga mirkaneeffatanii hojiin leejisaa garee kanaa Rooy Hudsan Ruuben Looftes Chiikiin dhaabbataadhaan mallatteessisuu ta'a.

Chesliin dandeessttii Keevin Debiruyeefi Mohaammed Saalahaa guddisuu akkuma dadhabe dandeettii taphataa kanas guddisuu waan danda'u natti hin fakkaatu.

Maarki Noobel: Taphataa kan biroo osoo hin taane Maarki Noobel ture taphataa cimaa garee isaanii kan bara kanaa ta'uu kan male.

Bara taphaa baranaa Westi Haamiif rakkisaa ture kana keessatti deggertoota akka boquu ol qabatan kan taasise Maarki Noobelidha.

Nigooloo Kaantee: Taphataan kun waan hojjetu waan beekuuf waa'ee isaa kanan dubbadhun wallaala.

Akka gareen morkattootaa dhiibbaa hin geessifne ittisuun olitti haala waliigala tapha isaarratti guddina agarsiisaa jiraachuusaa argeera.

Sarara Duraa: Wilfireed Zahaa, Piyeer Ameerik Awubaamaayaangifi Naataan Reedimoondi

Image copyright Getty Images

Wiilfireed Zahaa: Tapha Istook Siitii waliin tureen Zahaan dandeettii isaa irra deebiyuun kan itti agarsiise ture.

Sirna torban kana Landan keessa tureen badhaasa garee filatamaa Afirkaa arkakoorraa fudhachuusaatiif hedduun itti boona.

Naatan Reedimoondi: Reedimoondi tapha Everten waliin turerratti maaliif hin taphatiin hafe? Taphataan kun saffisa gareen sun barbaaduufi dandeettii goolii lakkoofsisuu cimaa qaba.

Taphataan kun bara kana yaaliiwwan 40 gara gooliitti yaaleera.

Piyeer Ameerik Awubaamaayaangi፡ Taphataan Arsen Vinger dhumarratti Arsenaaliif mallateessise goolii isaa isa jalqabaafi isa dhumaa Dirree Emireetisrratti lakkoofsiseera.

Piyeer Ameerik Awubaamaayaangi, goolii lama lakoofsisuu isaan alatti tapha Arsen Vingeriif kan mijatu ta'ee mullateera.