Irreechi Arfaasaa Awustiraaliyaa, Melbarniitti kabajame

Duudhaalee Sirna Gadaa Oromoo keessaa Irreessi/Irreechi iddoo olaanaa qaba. Oromoon kadhaa waaqaa fi galata galchuuf jecha tulluufi malkaatti ba'ee irreeffata. Wayita arfaasaa tulluutti ba'uun roobaafi nagaa akkasumas badhaadhina waaqa kadhata Oromoon, ganni ba'ee wayita birraan bari'u ammoo waaqa bacaqii gannaarraa booqaa birraatti nu ceesisteef galata hoodhu jedhu. Egaan waqtii ammaas arfaasaan waan dhufee jiruuf Irreechi Tulluu kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti kabajamaatti jira. Irreechi Tulluu ykn Arfaasaa Awustiraaliyaa Magaalaa Meelbarnitti, hawaasa Oromootiin kabajameera. Suuraalee babbareedoo isinii filanne kanneen daawwadhaa, waliif qoodaa.

Ibsa waa'ee suuraa,

Oromoon Irreecha lama qaba, Irreechaa Arfaasaafi Birraa

Ibsa waa'ee suuraa,

Tibba Arfaasaa, tulluutti ol ba'uun Oromoon roobaafi nagaa akkasumas badhaadhina waaqa kadhata

Ibsa waa'ee suuraa,

Bona waaqni duumessa hin qabne, wayita Oromoon Arfaasaa keessa tulluutti ba'ee waaqayyoon dhugoomfatu, ni rooba.

Ibsa waa'ee suuraa,

Irreechi Tulluu, Oromoon dhaloota dhalootatti kan irreeffataa jirudha

Ibsa waa'ee suuraa,

''Roobii yaa waaqayyoo, Arfaasaan rooba jaallataa" sirba Irreecha Tulluu

Ibsa waa'ee suuraa,

Bona guutuu Waaqni duumessa hin qabne, kan namarraa fagaatee ture, wayita Oromoon Arfaasaa keessa tulluutti ba'ee waaqayyoon dhugoomfatu, ni rooba.

Ibsa waa'ee suuraa,

"Roobi yaa waaqayyo ansiroon facaasaa, Roobi yaa waaqayyoo asheetan qotadhaa." Sirba Ireecha Tulluu

Ibsa waa'ee suuraa,

"Kan birraa ol nuuf keesse gadi nuuf deebisi," jechuun Oromoon waaqa kadhata

Ibsa waa'ee suuraa,

Oromoon bakkuma hundatti abbaa malkaa fi abbaa tulluu qabuun, lafa jirutti irreeffata.