Manni kitaabaa Zaambiyaa barattoota shamarree uffata 'gar-tokkee qullaa' uffatan akeekkachiise

Dikinaa Muzeya Image copyright Dikina Muzeya
Goodayyaa suuraa Barattuun Dikinaa Muzeya, barattoonni dhiiraa qayyabannaa isaani irratti xiyyeefachuu qabu jetti

Yunivarsitiin Zambiyaa maqaa qabu tokko, barattoota dhiiraa waan dogoggorsuuf 'gar-tokkee qullaa' ta'uun mana kitaabaa akka hin seenne jechuun barattoota shamarree hubachiise.

Yunivarsitiin magaalaa guddittii Lusaakaa jiru, hubachiisa of-qussanaan akka uffatan himu manneen kitaabaa irratti maxxanseera.

Biyyii kibba Afrikaa kun gama aadaatin harbessuun beekamti.

Barattoonni yunivarsitii kanaa garuu karaa ammayyaa ta'een uffatu jedheera, gazeexessaan BBC, KenedIi Gondiwe Zambiyaa irraa.

Beeksisicha irratti kan barreefamee jiru,"Barattonni shamarreen tokko tokko yeroo mana kitaabaa fayyadaman, gar-tokkee qullaa akka uffataniifi kunimmo barattoota dhiiraa akka jeeqa jiru hubannaa keenya keessa galchineerra," jedha.

"Kanaaf barattoonni shamarree yeroo bakka tajaajila yunivarsitii fayaddaman karaa of-qusataa ta'een akka uffatan hubachiisna. Of-qusannan karaa sirriidha."

'Luka dhiisaa, kitaaba ilaalaa'

Barattoonni shamarree tokko tokko garuu qajeelfama kanaa ni mormu.

"Ergamni kee yeroo mana kitaabaa galtu qayyabachuuf yoo ta'e, maaliif waan biraa, fakkenyaaf luka shamarree ilaalta?" jechuun barattuun waggaa 3ffaa Dikinaa Muzaya BBC'tti himti.

"Kitaaba kee irratti xiyyeefadhu, kanuma," jetti.

Image copyright Dikina Muzeya

Garuu, barataan dhiiraa Kiliyoon Piiri qajeelfama kana deeggara.

"Qaamni shamarree hammam akka nama hawwatu beekta," jedhee BBC'tti yeroo dubbate.

"Yeroo shamarreen tokko huccuu gabaabaafi dhiphaa uffattee fuulakee dura deemtu akkamiin qayyabannaa irratti xiyyeefatta? Yaadnikee waan biraa yaduu jalqabee hin xiyyeeffattu."

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata