Mariin qindoomina uumuuf Xaaliyaaniitti taasifame milkaa'u dhabe jennaan filannoon taasifamuufi

Pirezidantii Xaaliyaanii, Room, Caamsaa 07, 2018
Ibsa waa'ee suuraa,

Pirezidant Maataarellaan paartileen ''mootummaa gara tokkotti hin gorin'' akka hundeessan gaafatan

Paartiileen Xaaliyaanii qindoomina uumuuf mariin taasisan waan milkaa'uu dhabeef filannoo haaraa akka taasifamu yookiin immoo hanga xumura waggaa kanaatti qaamni abbummaan imaanaa fudhate biyya bulchu akka fudhatu dirqe.

Mariin marsaa sadiif taasifame waan milkaa'uu dhabeef carraan lama nu hafe kana jedhaniiru pirezidant Sarjiyoo Maataarellaa.

Filannoo baatii Bitootessaa paartiinis ta'e qindoominni irra-aane hin jiru.

Paartileen dhiibbaa uumaniifi 'Five Star' akkasumas 'The League' jedhaman Waxabajjii keessa filannoon biraa akka taasifamu waan fedhii qaban fakkaata.

Dhimma kana irratti pirezidantiitu murteessuu danda'a.

Pirezidantiin biyyattii guyyaa Wiixataa galgala hoggantoonni paartilee erga walii galuu dhabanii 'mootummaa gara-tokkof hin caalsifannef ' dhaabachuu qabu jedhaniiru.

''Kana caalaa hin eegnu,'' jedhan.

Mootummaan abbummaan imaanaa fudhate bulchu pirezidantiin kan filatamu yoo tahu namoota imaammata irratti beekumsa horatanitu muudama.

Haa ta'u malee, paartilee lamaan dubbii pirezidantii irratti wanti yaada kennan hin jiru.