Tumaan harmaa, jireenya koo geeddare
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Tumaan harmaa jireenya dubartii kaansariin miidhamtee geeddare

Dubartiin akkoo taatettu kun, kaansariin erga harmii ishii muramee booda tumaa qabduu harmaa tumachuun jireenyakoo geddare jetti. Lindaa Biraayit yaaliin kaansarii qaama ishii akkamiin akka balleesse hin jaallanne.

Erga tumaa kanaan booda, ofittii amanamummaan koo hedduu dabaleera jetti. Utuun qullaa karaa irra deemellee amma nan gammada jechuun gamachuu ishee ibsiti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan