Lammii Jarman Sirba Oromoo-Booranaa akka dansaa taphatu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan