Hawaa'iitti laavaan konkolaataa liqimse
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan