Dhaabbata Maallaqa Addunyaa: Liqiin Itoophiyaarra jiru dabalaa jira

Arka qarshii gara garaa qabatanii jiran

Dhaabbatni Maallaqaa Addunyaaleessa IMF gabaasa dinaagde biyyoolii Afrikaa irratti: Oomisha biyya-keessaa guutummaa Itoophiyaa keessaa liqiin irra jiru, dhiba keessaa harka 56.2 akka qabatu ibsa.

Gabaasi kun, biyyi waggaa darbe guddina parsantii 10.9 galmeessiste, liqii amma kanaa of irratti baachuun ishee, sadarkaa sodaachisaa jedhamu irra akka jirtu ibsa jedha.

Biyyooliin Afrikaa Saharaa gadi jiran, itti fufiinsa dinagdee isaani saffisaan guddachaa jiruuf jecha liqii guddaa kessa akka gala jiran, gabaasi wagga waggaan ba'u ibseera.

Biyyolii Afrikaa galii gad-aanaa qaban dhibba keessa harki 40, liqii guddaa jedhamu galmeessisaniiru yookin itti dhiyaacha jiru kan jedhu gabaasni kun, yeroo dhiyootti rakkoon keessa hin ba'aamne isaan qunnama jechuun tilmaameera.

Qorannoon dhaaba addunyaaleessaa, Itoophiyaafi Zaambiyaan guutummaa oomisha biyya-keessaa isaani wajjiin liqiii wal hingitne galmeessisaa akka jiran agarsiisa.

Itoophiyaa irra baayyinni liqii jiru bara 2016'tti guutummaa oomisha ishee dhibba keessaa harka 55 ture, bara 2017'tti immo jijjiirama xiqqo hin jedhamneen gara harka 56'tti guddateera.

Image copyright ZACHARIAS ABUBEKER

Gabaasi kun akka ibsuutti Itoophiyaa dabalatee biyyoliin Afrikaa baayyee hojiiwwan misoomaa bu'uraa isaanii guddisuufi wabii hawaasumma isaani mirkaneessuuf gara liqiitti galuun isaani hin oluu, dagaagina itti fufiinsa qabu galmeessisuuf garuu liqii irra jiru hir'isuun dirqama.

Karaa biraan, Itoophiyaa keessatti gaatiin meeshaalee fayyadama bu'uraaf oolaanii guyyaa guyyaatti dabalaa dhufeera.

Gatiin itti fayyadama bu'uraa guutummaa biyyittii bara 2016'tti harka 6.7 qofa kan guddate yoo ta'u, 2017'tti garuu dachaa ol dabaluun guddina dhibba keessa harka 13.6 agarsiiseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata