Keeniyaatti namoonni lolaan lubbuun darbe 40 caale

Keenyaatti barbaachi ijibbaata namoota lolaan fudhatamanii itti fufee jira. Ammallee achi buuteen namoota hedduu hin baramne.

Balaa Roobii darbe magaalaa Solaa'iitti uumame kanaan hanga ammaatti namoonni 40 ta'an akka dua'n barameera.

Namoonni balaa kanaan miidhama gar-tokkoo ol ta'an daa'imman akka ta'an Poolisiin himeera.

Goodayyaa suuraa Namoonni bakka lolaan cabsee darbe keessa warra badan barbaadu

Aanga'oonni naannoo akka jedhanitti miidhaan guutummatti jiru hanga ammaatti hin beekamne. Yeroo hojiin baraaruu itti jiru kanatti lakkoofsi namoota lubbuun darbee dabaluu danda'a.

Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Cufaan Paataal jedhamu yeroo cabetti manneen hedduun lolaatiin liqimfamaniiru

Dursaan Poolisii Kutaa Nakuuruu Giidiyoon Kibunjaah hanga ammaatti reeffi namoota 32 argameera jedhan.

Reeffi 11 dubartootaafi ijoollee qonnaa bunaa keessatti dhokkeen awwaalamaniiru jechuun poolisiin maqaansaa hin himanne tokko dhaabbata Oduu AFP'tti himeera.

"Baqachuun jalaa ba'uuf yaalanillee sababii saffisa lolaa sanaatiin qabamanii waan liqimfaman," jedha hojjetaan pooisii kun.

'Olaan agartuu hin qabne lubbuun darbe'

Cufaan Bishaanii Paataal jedhamu kun qonnaa abbaa qabeenyummaan isaa kan dhuunfaa ta'e jallisiifi harsiisa qurxummiif kan tajaajilu yommuu ta'u, guutee cufaa cabsuun manneen dhibbaan lakkaa'amanirra galagale.

Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa tokkoofi sadarkaa tokkoffaa tokkos lolaatiin liqimfamaniiru.

Warreen lubbuun oolan keessaa tokko kan ta'an Wanjikuu Nigigii, maanguddoon ganna 67 Roohitersitti akka himanitti, yeroo haatiwarraa ilmasaanii fiigaa dhuftee cufaan bishaanii cabee lolaan nurra galagalaa waan jiruuf gara lafa ol ka'aatti baqanna ittiin jettu, sha'ee danfisaa turan.

"Bishaan galaanaa ture. Ollaankoo yeroo lolaan sun manasaaniirra galagalu du'an. Agartuu waan hin qabneef fiidee jalaa ba'uu hin dandeenye. Reeffa isaa ganama argan," jedhu maanguddoon kun

"Ollaankoo kan biraanis du'aniiru. Manni isaanii akkuma jirutti liqimfame," jedhan.

Bishaan cufame kan biraan dho'innaa?

Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Ambulaansii yeroo namoota gara buufata fayyaatti fiigsu
Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa A search-and-rescue operation is ongoing, officials said

Cufaan Paataal kun cufa bishaanii gurguddoo sadii abbootii qabeenyaa qonnaa dhuunfaatiin hojjetamanidha.

Aanga'oonni naannoon qonnaan bultoonni kun bishaan kana cufuuf hayyama sirriifi seeraa qabaachuufi dhabuu isaanii qulqulleeffachuuf hojjetaa jiru.

Bokkaa cimaa ji'a Bitootessaarraa kaasee roobaa tureen Keeniyaa keessatti hanga ammaa guutummaa biyyattiiitti 162 ta'an du'aniiru.

Namoonni 220,000 ol ta'an ammoo manni isaanii diigameera.