DR Koongoo: Daa'imman 400,000 ta'an beela hamaaf saaxilaman

A malnourished child in Kasai Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kaasaa'i keessatti ijoolleen baayyeen beelarraa kan ka'e du'atti dhiyaataniiru

Dimokiraatawaa Rippabilika Koongoo keessatti daa'imman 400,000 beela hamaa qaqqabeen du'atti dhiyaataniiru jedha Mootummoonni Gamtoomanii.

Maatiin kumaan lakkaa'aman naannoo Kaasaa'i keessa jiraatan hir'ina midhaaniifi bishaaniif erga bosonatti baqatanii ji#oota hedduutu lakkaa'ameera. Baayyeen ammallee beelaan lubbuun darbeera.

Naannoon Kaasa'i kun DR Koongoo keessatti baayyee badhaatuufi naga qabeettii turte, garu bara 2016 erga jeequmsi uumamee rakoon itti hammaate.

Dhaabbata Mootummoota GamtoomaniittiJaarmiyaan Gargaarsa Daa'immanii (UNICEF) lubbuu Kaasa'i na baraaruuf deggersa Dolaara miliyoona 88 gaafataa jira.

Gabaasni hospitaalota biyyattii sadii keessaa argame akka mullisutti, daa'immanni hanqina nyaataa hamaatiin rakkaachaa jiru. Daa'immani heddduunis lubbuun darbeera.

"Daa'imman Kaasa'i keessa jiran hanqina nyaataan lubbuun darbaa jira; hedduun ammallee nama iyyatuuf hin qaban, bosona keessattis dagatamaniiru".

Wldhabdeen uumamee rakkoo fide maal ture?

Namoonni lola ture baqatan, mandaroota isaanii barbadaa'anitti hin deebine, sababiin isaas midhaan nyaataaf ta'u hin jiru, hin facaafannes.

Akka tilmaama UNICEF'tti namoonni miliyoona afur ta'an Kaasa'i keessa jiraatan gargaarsa barbaadu.

Dhaabbatichi akka jedhutti wiirtuu itti nyaata dhiyeessuu ol guddisuu, ogeessota fayyaa leenjisuufi daa'imman dirqamaan loltummaan hirmaatan gargaaruu isaa itti ol guddisuu barbaada.

Gareen moromitootaa mootummaa morman bara 2016 keessa erga mootummaan dursaa mormitootaa kan aadaa isaanii kan ta'e Kamiinaa Nisapuu beekamtii dhowwatee nama biroo kan isaanii kaawwatanii jalqabame.