Ramadaan: Nafi kee maan taha yoo sooma hidhatte?

Islaami afaan hidhat bahiinsaa aduu haga aduun dhiitutti jiha sooma keessa. ammoo nafa nama akkam tolchit? Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Islaami afaan hidhat bahiinsaa aduu haga aduun dhiitutti jiha sooma keessa. ammoo nafa nama akkam tolchit?

Waggaa cufa, islaami miliyoona hedduu jiha sooma, eegi bahiinsaa aduu haga aduun dhiitutti bulti 30 sooma hidhatti.

Waggaa dhihootii ammoo, soomi jiha bona jalqabata, garkaabaa addunyaa keessa. Akkas jechuun biyya akka Norway saa'at 20 guyyaa keessa sooman oolan.

Tuni fayyaa namaati irra jirti? Yoo ati guyyaa 30 soomaa hidhate , wani nafi kee tahu kunoo

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Yoo soomaa ,nafi jalqaba sukkara tiruu keessaa jirtu itti fayyadama akka humna laatuu.

Fulaan jabduun- guyyaa qaraan jalqaba

Nafi namaa dafee beela hinfudhatu, haga saa'a sadeeti ka eegee nami wa nyaate.

Ammatti mar'imaani waan nami nyaate kaan xuuxi.

Tanaan duubaa,nafi keenna sukkari tiruu keessa jirtuutti deebi'a akka humna laatuu.

Jiduu soomaa keessa, yo sukkaraan dhumte , burqaan humna ka itti aanu dhadhaa. .

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Guyyaan qaraan jalaqaba sooma jabaa, haga nafi saa'at hedduu beelan tahu hinfudhatin .

Yoo nafi dhadhaa gubuu jalqabate, ulfina balleessuu gargaaree, dhadhaa dhiiga keessatti argamu xiqqeessee, sodaa dhukkuba sukkara gabbuusa.

Haata'u malee, yoo sukkaraan dhiiga gabbuutee , nami laafe, dhadhabi dhagaha.

Dandeettii mataan si dhukkube, gatantaruu, locaa fi hafuura hamaa argata.

Tuni ammoo yoo beelti namatti jajjabaatte.

Eeggata dheebuu- guyyaa 3-7

Haga nafi kee sooma baratuu, dhadhaani ciramee sukkaara dhiigatti deeffama .

Dhangala'aan qaama keenyaaf barbaachisu kan wayita soomaa utuu hin argatin hafne deebi'ee bakka hin buufamu taanaan gogiinsa qaama keenyaatiif nu saaxila.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Bishaan dhuguun jiha sooma barbachisa keessumaa yoo bonaa.

Nyaatii ykn sooratii nyaata humna kennan kan madalawaa ta'e akka kaarboohaayidireetii ,pirootiinii, soodda,bishaani fi faatii qabachuu qaba .

Amma barachuutti jirta- guyyaa 8-15

Yoo sadarkaa sadaffaatiin baate, nafi ya sooma barattee, fooyyii miira arguu malte.

Dr Razeen Mahroof,gorsaan dhibee of Wallaaluu (Anaesthesia) fi eegumsa cimaa ka hospitala Addenbrooke ka Cambridge jiruu, soomaa hidhachuun faayidaa hedduu qabdii jedh.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Sooraa humna gudda qabu nyaachuun,nafa dhukkuba baakteeria uffira dhoowwa ittisitti.

"Jireenna keenna keessatti , soora humna gudda qabu nyaana, tuni nafa hujii dhibi hojjachuu dhoowwarti. "

"Tana guyyaa soomaa sirreessan, qalbiin nafaa, hujii dhibiit deebiti.

Akkana, sooma hidhachuun faayidaa guddoo qabdi; nafa fayyiisitee, dhukkuba uffira dhoowwuu gargaaltiii.

Qulquleessuu - guyyaa 16 haga guyyaa 30

Yoo soomi jiddu gahe , nafi kee ya barate.

Mar'ummaan guddaa, kalee fi gogaan kee yeroo kana, xurii uf keessa baasee,qulqullo taati.

Image copyright Dr Razeen Mahroof
Goodayyaa suuraa Dr Razeen Mahroof walgulaa soomuufi soomaa dheeressuun kara dansaa ulfina gataaninitti jedh.

"Sadarkaa tanaatti , hujiin qaama akka ol'aanaa deeb'iitti, qaabataafi qalbeeffannoon kee baay'ee fooyyii argatii," jedh Dr Mahroof.

"Nafi kee humna argachuuf prootiiniitti deeb'iu himmalee. Yoo taatee, nafi kee beela'e humna maashaaleetti fayyadamaa. Uumamii tana yoo nami guyyaa dheeraa walgula soomaa hidhattu. "

"Soomi yoo aduun baatee haga issin dhiituutti hidhataan, akkan jeechuun carraa ga'aa jiraa ka nami waa nyaate humna dabalatu. Tuni, humna tursitee,ulfina gatii. "

Akkana! Soomuun fayyaa teennaafi gaarii?

Dr Mahroof , soomuun fayya teennaaffi gaariii , ammoo haala qabdii jedh.

"Soomuun fayya keenna gaarii, sababiin inii xiyyeeffannaa waan nuu nyaanuu laaluu. Hata'u malee, jiha tokoo soomuun gaarii , tana dabraani, gorsaamittii

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Ji'a soomaa, soomuun nafa humna darteeffi, akkana nafi kee humna maashaale hingumnee

Mata dureewwan walitti dhiyaatan