Waggaa meeqa jiraattu?

Umurii giddugaleessaan nami tokko jiraatu sadarkaa addunyaatti dabalaa jira. Namootni 2008'tti dhalatan, namoota waggaa 25 dura dhalatan irra gidduugaleessaan ganna dabalataa 7 jiraatu.

Unka gaaffii armaan gadii irratti biyyaa fi saala galchuun daangaa umurii keessanii ilaalaa mee.

Jiddugalaan umuriin jireeenyaa sadarkaa addunyaatti 72-kunis dhiiraaf waggaa 72 fi dubbartootaaf 75. Haata'u malee, umuriin jijjiramatu jira. Fakkeenyaaf, namni umuriin waggaa 69 tarii waggaa 17 kan biraa akka jiraatu eegama.