Cidha Maatii Moototaa 2018: Suurawwaniin

Gaarii fardaan harkifamu, uuffata cidhaa Meegaan, gonfoo faayaa isheen keesse, fi keessumoota affeeraman. Cidha sanyii moototaa suuraawwaniin daawwadhaa...

Erga sirna cidhaa raawwatanii booda Haarii fi haati warraa isaa Meegaan, gaarii fardaan harkifamuun namoota harka fuudhaa adeeman

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Erga sirna cidhaa raawwatanii booda Haarii fi haati warraa isaa Meegaan, gaarii fardaan harkifamuun namoota harka fuudhaa adeeman

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Namoonni hanga 100,000 tahan misirroota kana ilaaluuf tarree galan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Deemsa misirroonnii cidha booda taasisan ilaaluuf namoonni hedduun daandii guutan.

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Mana moototaa Wiindsoor keessa, Mana kadhannaa Seyint Joorjitti Meegaan Markal, Piriins oof Weelsiin gaggeefamte.

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Harmee misirrittii Dooriyaa Raagland, Piriins oof Weelsifi Dachees oof Koornwol waliin cidha booda.

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Misirrittiin goonfoo faayaa diyaamandii Giiftii Meeri, kan Giiftittiin ergisteef kaawwattee argamte.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Hirmaattonni dhungii misirrootaa irratti gammachuu isaanii ibsan

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Cidha booda, misirrootni lamaan sabatti mul'atan

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Lubni Mikaa'eel Karii, dursaan Waldaa Eppiskopal Yunaayited Isteeti, ergaa yaada jaalalaa irratti xiyyeeffate dabarsaniiru.

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Giiftittiifi Duuk oof Eedinbarg, maati warra moototaa waliin ta'uun sirna ga'eelichaa daawwataniiru.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Misirroonni lamaan, keessumoota 600 fi Giiftittii duratti waada walii galuun qubeela waali kaa'an.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Ilma moototaa Haariin obboleessa isaa Duuk oof Kaambiriij waliin ta'uun gara mana kadhannaa yeroo deemanitti namootaa harka fuudhe.

Madda suuraa, Peter Summers/PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Bakka sirna ga'eelaa daawwachuuf mijaatu qabachuuf, namootni hedduun halkan dursu ala buufatanii bulani.

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Keessumootni akka Oopraa Wiinfiree fi Idris Eelba Mana moototaa Wiindsoor keessa, Mana kadhannaa Seyint Joorjitti argamaniiru

Madda suuraa, TOM NICHOLSON/EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Namootni hojii tola ooltummaan beekaman naannoo 1200 ta'an, mooraa Mana moototaa Wiindsooritti sirna gaa'eelichaaf affeeramaniiru.

Suuraaleen marti mirga abbeentaa qabu.