Cidha Maatii Moototaa 2018: Suurawwaniin

Gaarii fardaan harkifamu, uuffata cidhaa Meegaan, gonfoo faayaa isheen keesse, fi keessumoota affeeraman. Cidha sanyii moototaa suuraawwaniin daawwadhaa...

Erga sirna cidhaa raawwatanii booda Haarii fi haati warraa isaa Meegaan, gaarii fardaan harkifamuun namoota harka fuudhaa adeeman Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Erga sirna cidhaa raawwatanii booda Haarii fi haati warraa isaa Meegaan, gaarii fardaan harkifamuun namoota harka fuudhaa adeeman
Namoonni hanga 100,000 tahan misirroota kana ilaaluuf tarree gale Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Namoonni hanga 100,000 tahan misirroota kana ilaaluuf tarree galan
Deemsa misirroonnii cidha booda taasisan ilaaluuf namoonni hedduun daandii guutan. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Deemsa misirroonnii cidha booda taasisan ilaaluuf namoonni hedduun daandii guutan.
Mana moototaa Wiindsoor keessa, Mana kadhana Seyintitti, Joorjitti Meegaan Markal Piriins oof Weelsiin gaggeefaamte. Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Mana moototaa Wiindsoor keessa, Mana kadhannaa Seyint Joorjitti Meegaan Markal, Piriins oof Weelsiin gaggeefamte.
Harmee misirrittii Dooriyaa Raagland, Piriins oof Weelsifi Dachees oof Koornwol waliin cidha booda. Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Harmee misirrittii Dooriyaa Raagland, Piriins oof Weelsifi Dachees oof Koornwol waliin cidha booda.
Meegan Markal Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Misirrittiin goonfoo faayaa diyaamandii Giiftii Meeri, kan Giiftittiin ergisteef kaawwattee argamte.
Dhungii Ilma moototaa Haarii fi Meegaan Markal Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Hirmaattonni dhungii misirrootaa irratti gammachuu isaanii ibsan
Ilma moototaa Haarii fi Meegaan Markal. Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Cidha booda, misirrootni lamaan sabatti mul'atan
Luba Mikaa'eel Karii Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Lubni Mikaa'eel Karii, dursaan Waldaa Eppiskopal Yunaayited Isteeti, ergaa yaada jaalalaa irratti xiyyeeffate dabarsaniiru.
Giiftittiifi Duuk oof Eedinbarg Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Giiftittiifi Duuk oof Eedinbarg, maati warra moototaa waliin ta'uun sirna ga'eelichaa daawwataniiru.
Ilma moototaa Haarii, Meegaan Markaliif quubeela ka'ee Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Misirroonni lamaan, keessumoota 600 fi Giiftittii duratti waada walii galuun qubeela waali kaa'an.
Ilma moototaa Haariifi Ilma moototaa Wiiliyaam Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Ilma moototaa Haariin obboleessa isaa Duuk oof Kaambiriij waliin ta'uun gara mana kadhannaa yeroo deemanitti namootaa harka fuudhe.
Bakka sirna ga'eelaa daawwachuuf mijaatu qabachuuf, namootni hedduun halkan dursu ala buufatanii bulani. Image copyright Peter Summers/PA
Goodayyaa suuraa Bakka sirna ga'eelaa daawwachuuf mijaatu qabachuuf, namootni hedduun halkan dursu ala buufatanii bulani.
Idris Eelba, Sabrinaa Doowre fi Oopraa Wiinfiree Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Keessumootni akka Oopraa Wiinfiree fi Idris Eelba Mana moototaa Wiindsoor keessa, Mana kadhannaa Seyint Joorjitti argamaniiru
Namootni suura Ilma moototaa Haarii fi Meegaan Markal wayya isaani irratti uffatanii argaman. Image copyright TOM NICHOLSON/EPA
Goodayyaa suuraa Namootni hojii tola ooltummaan beekaman naannoo 1200 ta'an, mooraa Mana moototaa Wiindsooritti sirna gaa'eelichaaf affeeramaniiru.

Suuraaleen marti mirga abbeentaa qabu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan