Abbaan qabeenyaa Kilabii Chelsii Viizaan UK 'boodatti jalaa' arkifate

Abbaa qabeenyaa Cheslsii

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Abbaa qabeenyaa Cheslsii

Abbaan qabeenyaa Kilabii Chelsii Viizaan UK boodatti jalaa arkifate.

Dureessi Raashiyaa kun tapha Waancaa FA kilabiin isaa Chelsiin Maanchester Yunaayitidiin Wenbileeyi irratti 1-0 mo'ate irratti argamuu hin dandeenye.

Namoonni abbaa qabeenyaa ganna 51 ta'e kanatti dhiyaatan akka jedhanitii, yeroo inni viisaa UK haareffachuurra jirutti ture kan duraan barame caalaa yeroo akka fudhatu kan itti himame.

Waa'ee viisaa kanaa gaafatamanii Ministirri Nageenyaa Been Walaas: "Nuti yeroo baayyee dhimmoota dhuunfaarratti yaada hin kenninu."

Waajirri Abiraamooviich dhimmi dhuunfaa miidiyaarratti hin haasa'u jedheera.

Gabaasni akka jedhutti viizaan invastaraa isaa torban sadii dura yeroon isaa darbe.

Boodatti arkifachuun viizaa kun yeroo rakkoon hariiroo dippilomaasii biyyoota lamaanii (UKfi Raashiyaa) gidduutti dhimmi basaasaa duraanii Raashiiyaa Sergee Iskiriippaaliin UK summiin miidhamuu jiru keessa mudate.

Akka gabaasaan BBC Daani'eel Istaanfoordi jedhutti, Abiraamoovich osoo namni tokko gidduu hin seeniin Raashiyaarraa biizinasii isaa deemsifataa ture, jechuun Pirezedaanti Vilaadmir Putiinitti dhiyeenya akka qabus dubbata.

Garuu irra arkifachuun viizaasaa haaromfachuun kun karaa kamiinuu dhimma rakkoo dippomaasii biyyoota lamaanii waliin walqabataa kan jedhu ifatti waanti beekame hin jiru.

Abraamoovich qabeenya bara 1990n keessa zayita boba'aafi gaazii uumamaarraa erga horatee booda bara 2003 keessa abbaa qabeenyaa Kilabii Cheelsii ta'e.

Akka tarreeffama dureessota 'the Sunday Times' kaa'etti sadarkaa 13ffaarra kan jiru yommuu ta'u qabeenya inni qabus paawondii Biliyoona 9.3 ta'a.

Erga Kilabii Chelsii bitatee, gara UK dhufee yeroo baayyee taphoota daawwachaa ture.

Abraamoovich eenyu?

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Abraamoovich (mirgaa) yeroo baayyee dirree Chelsiirratti mullata

Dureessa Raashiyaa ganna 51

  • Bara 1990n dura osoo zayitaafi gaazii uumamaarraa qabeenya hin horatiin dura, meeshaa ijoolleen ittiin taphattu daldala ture
  • Abraamoovich dureessa duraanii Boriis Berezoviikii kan michuu Pirezedaantii yeroo sanaa Boriis Yelsiinitti baayyee dhiyaata ture jedhama
  • Qeeqxonni akka jedhanitti abbootiin qabeenyaa kun lamaan hidhannoo maatii abbootii aangoo waliin qabaniin kubaaniyoota mootummaa ijoo ta'an gatii gabaa jiruun gaditti argatan jedhu
  • Abraamoovich akka bulchaa kutaa Raashiyaa Chukotkaa jedhamu ture
  • Pirezedaantii Raashiyaa kan ammaa Vilaadmir Putiin waliin hariiroo akka qabanis ni beekama