Icciitiin qaccee sanyii ilillii rooz ifa bahe

Rooz

Madda suuraa, M Bendahmane

Ibsa waa'ee suuraa,

Ililliin rooz gosoota 200 qabdi

Ilillii kana suufuudhaaf yeroo fudhadhaa mee, akka saayintistoonni jedhanitti urgaan ilillii rooz gara fuuladuraatti daran hawwataa taha.

Qorattoonni yeroo jalqabaatiif kitaaba jeenetikii abaaboo leellifamaa kanaa baasaniiru.

Seenaan icciitii abaaboo rooz akka biqiltuun kuni goraatti (strawberry) akka dhiyaatu hime. gara fuulduratti foolii fi halluu haaraa akka argachuu danda'u garee qorattoota kanaa ni hima.

Hogganaan qorannoo kanaa Mohammad Bendahimaanee akka jedhanitti hojiin qorannoo wagggaa torba fudhate, qacceewwan sanyii oomisha foolii, halluu fi dheerina jireenyaa abaaboowwanii keessatti qooda qaban ifa baseera.

''Amma, kitaaba seenaa abaaboo rooz himu argattan'' jechuun BBC tti himan.

''Kitaabichi seenaa, adeemsa geeddarmsaa suutaa fi madaqsa abaaboo kanaa hima.

Madda suuraa, M. Bendahmane

Qorannoon saayintistootaa miseensoota 40 qabu biyyoota Firaans, Chaayinaa, Jarmanii fi UK irraa walitti bahaniin qoratame kun, foolii fi halluu abaaboo rooz irratti hubannoo fooyya'aa ni kenna.

Odeeffannoo qorannoo kana irraa argamu namoota biqiltuu gosa garaa garaa diqaalomsaniif abaaboon kun muramee yeroo dheeraa turuu fi dhukkuba dandamachuun ni gargaara.

Abaaboon roozii fi goraan sanyii wal fakkaataa qabu.

Lola ililiiwwan Rooz

Madda suuraa, David Silverman

Abaaboo rooz biqilchuun waggaa kuma dura yeroo Impaayera Roomaanii Chaayinaatti jalqabame. Bara gidduu galatti immoo urgooftuu dhaaf yeroo dheeraaf dhimma itti bahamaa tureera.

Jaarraa kudha shanaffaa yeroo lola 'War of the roses '' jedhamee beekamutti immoo abaaboon rooz mallattoo lolaa mootummaa Ingiliiz ture.