Xiyyaara Kuubaa caccabde: Grettel Landrove nama 111ffaa duute taateetti

Haati Grettel Landrover, Amparo Font (C) hospitaala Haavaanaa alatti BBC'f yaada laatte Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Haati Grettel Landrover, Amparo Font (C) hospitaala Haavaanaa alatti BBC'f yaada laatte

Balaan xiyyaarri Kuubaa caccabuun mudatee namoota 111 galaafate seenaa keessatti erga waggaa 30tii isa hammaataadha jedhameera. Erga shamarreen waggaa 23 Grettel Landrove, miidhaan jabaan irra ga'ee ture duuteeti baayyinni namoota du'anii 111 kan ga'e.

Guyyaama balaan kun raawwate Abbaan Taayitaa Balaliinsaa Meeksikoo Kubbaaniyyaa xiyyaara balaa uume sana hoogganu akka hojii dhaabu ajaje.

Kubbaaniyyaan xiyyaara kufe hoogganu Aerolíneas Damojh kan jedhamu xiyyeeffannaan sakatta'amaa akka jiru aanga'oonni damee kanaa himaniiru.

Gareen balaliistotaa kan xiyyaarri kufe qabeenya isaanii ta'e gaaffii kubbaaniyyaan damee balaliinsaa Kuubaa Cubana de Aviación dhiyeesseen kiraadhaan xiyyaara fudhatanii hojjechaa turan.

Haati Aadde Landrove Amparo Font intalli koo goota turte, duuti ishee garuu yeroo xiqqoo booda labsame jechuun fuuldura Hospitaala Havaanaatti BBCtti dubbatteetti

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Xiyyaarri kan kufte dirree bal'aa Buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Havaanaatti dhiyaatee jirutti

Xiyyaarichi bara 1979 tolfamuutu himama. Duraanis balaliisaan xiyyaara kanaa tokko raadaarii ykn kallattii xiyyaarri irra balali'u keessaa ba'ee akka ture himeera. Ka dhibii ammoo xiyyaarichumti haalaan walitti hin suphamne jedha.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Qaamni caccabaan xiyyaaraa dirreerra afamee argama

Xiyyaarri sagantaa magaalota Kuubaa Haavaanaa irraa gara Holguin balali'uuf kaate kun buufata xiyyaaraa Haavaanaa irraa akkuma kaateen kufte.

Gareen hojjettootaa ja'an isaanii lammiilee Meeksikooti, irra jireessi imaltootaa garuu lammiilee Kuubaati.

Hiriyoonni lameen lammii Arjentiinaa ta'anii fi imaltoonni lama Dhiha Sahaaraatii daawwannaaf gara Meeksikoo deemanii turanis balaa kanaan du'aniiru.