Daa'imman goor-duuba mana hidhaa

Mana hidhaa magaalaa Lusaakaa keessatti argamutti daa'imman harmootii isaanii waliin jiran akkuma hidhamtootaatti yaadaa guddachaa jiru.

Haalaa fi amala mana hidhaatti waan baraniif addunyaa mana hidhaan alaatti madaquun itti cime. Dubartiin Faith jedhamtu dhaabbata Mother of Millions of Foundation(MoMF) hundeessuun daa'iman haala kanaan mana hidhaatti guddatan barsiisaa, deggeraa jirti.