Burundiin 'aangoo Nkurunziizaa dheereessuuf filatte'

Piyer Nkurunziizaa

Madda suuraa, AFP

Komishiniin filannoo Burundii waan jedhe, lammiileen biyyattii yeroo bulchiinsaa pireezidantii isaanii dheereessuuf filatan - kunis hogganaa biyyattii Piyeer Nkurunziizaa hanga ALA bara 2034tti akka bulchuuf kan karra saaqudha.

Bu'aan filannoo akka mul'isutti, namoonni %73.6 tahan yaadicha wayita deeggaran, %19.3 mormaniiru, sagaleen %4.1 ammoo dogongora waan qabaniif lakkoofsaan ala tahaniiru, akkasumas %3.2 kanneen gara lameenuu kan hin filannedha.

Namoota filachuuf galmaahan keessaa, rifarandama Kamisa taasifame irratti harki 96 sagalee keennaniiru.

Lammiileen Burundii filannoo rifarandamii kanaan ganna bulchiinsa pireezidantii waggaa shanii gara waggaa torbaatti akka guddatu dhiyaateef.