Kooriyaan Kaabaa, Maayik Peens nama raata'aadha ittiin jette

Maayik Peens - nama siyaasaa carra dhabeessa ittiin jette Kooriyaan Kaabaa
Ibsa waa'ee suuraa,

Maayik Peens - nama siyaasaa carra dhabeessa ittiin jette Kooriyaan Kaabaa

Qondaalli mootummaa buleessi Kooriyaa Kaabaa Choe Son-hui Pirezidaantii Itti Aanaan Ameerkaa Maayik Peens raata'aadha ittiin jedhanii arrabsan.

Hariiroon dippiloomaasii isaanii yoo akkaataa yaadameen milkaa'uu baate akkuma duraa Niwukilara agarsiisuu itti fufuuf carraan jiraachuu ibsaniiru.

Obbo Choe Son-hui akka jedhanitti Pyongyang mariif jecha Ameerkaa waan kadhattuuf hin qabdu, haasaa akka waliin taasisaniifis Ameerkaa sossobuu hin dhaqnu jedhan.

Tibbana gareen lameenuu walga'ii gaafa Waxabajjii 12 Tiraampii fi Kiim irratti waliin dubbachuuf eegamaa ture akka harkifachuu danda'u ykn ammoo akka haqamufaa dubbachaa turan.

Ameerkaan dhimma Niwukilara Kooriyaa Kaabaa dhaabsisuu cichitee itti fufti taanaan karoora walga'icha deemuu irra deebi'anii akka ilaalan Piyongyaang beeksisteetti.

Walga'icharratti hirmaachuuf kan haaldureewwan guutuun barbaachisu Kooriyaa Kaabaati jetti Ameerkaan , ibsa Kibxata darbe baasteen.

Peens 'fakkeessaa siyaasaa' dha

Dhimmoota hariiroo dippiloomaasii Ameerkaa fi Kooriyaa Kaabaa keessatti adda durummaan hirmaachaa kan turan Choe Son-hui haasaa Pirezidaantii Itti Aanaa Ameerkaa Maayik Peens kan dhaaba hin qabnee fi ejjenno-dhabeessa jechuun komatan.

Dhimma murtee Liibiyaa irratti fudhatan Kooriyaa Kaabaarratti hojiirra oolchuu ilaalchisuun yaada pirezidaantichi kennanis qeeqaniiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Kim Jong-un fi waahillan isaanii

Kooriyaa Kaabaa niwukilaraan of dandeesee jirtu Liibiyaa waliin waldorgomsiisuu isaaniitiin namni kun ''nama siyaasaa fakkeessaa fi ejjennoo hin qabneedha'' ittiin jedhaniiru.

''Yaada jufunfulaa fi doofaa akkasii nama Pirezidantii Itti Aanaa ta'e irraa dhagahuun baayyee qaaniidha'' jedhan.

Amalli Ameerkaa akka namni kadhatu barbaadu kan jettu Aadde Choe, Kooriyaan Kaabaammoo kadhaa fi sososbuuf qophii miti jedhan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Kooriyaan Kaabaa nama kana maaliif jibbu?

Gorsaan Dhimma Nageenyaa Ameerkaa John Boltonis gamasaaniitiin torbee darbe mala ittiin Liibyaa Niwukilara irraa walaboomsan Kooriyaa Kaabaarratti hojiirra oolchina jechuun isaanii Kooriyaa Kaabaa hedduu aarseera.