Intalli Maarti Luutar Kiing kan Baanon waa'ee Tiraamp dubbate kan hinfayyadne jetteen

Dubartii wayyaa gurraach uffattee sagalee guddistuun odeessitu
Ibsa waa'ee suuraa,

'Abbaan koo otoo jiraatee haala amma jiru kanaa baayyee gadda ture' Beerniis Kiing

Intalli falmataa mirga namoomaa beekamaa Maartiin Luutar Kiing, osoo lubbuun jiraatee hojii Tiraampitti 'ni boona' ture jedhuusaa mormiteetti.

Mal-dhahaa olaanaa duraaniin Pireezadaantii Doonaald Tiraampi kan tahe Istiiv Baanoon Miistar Kiing osoo lubbuun jiraatee Imaammata diinagdee pireeezidaantii Ameerikaa ishoo jedhee fudhata ture jechuun BBC tti himeera.

Beerniis Kiing garuu' Maqaa abba koo dogoggorsa fi maqsanii fayyadamuun balaa baataa' jetteetti

Inumaayyuu, abbaan ishee waan amma tahaa jiruun 'baayyee gaddaa' ture jetteetti

Baanoon, BBC tti yeroo himan 'Imaammata Tiraamp Maartiluutar, namni kamiyyuu, waan inni uummata gurrachaa fi hawaasa Hispaanikiif raawwate yoo ilaala ittiiin ni boonaa jedheera.

Maartiiluutar Tiraampiin boona ture jettee yaaddaa?' jechuun gaaffii gaazexeessituun BBC dhiyeessiteef.

MaartiiLuutar, Jabaadhu dubartootaa fi dhiiroota gurraachaa hojiitti bobbaasa jirta waan isa jedhu sitti hin fakkaatuu? jechuun deebise.

'Hojii dhabdummaan seenaa keenyatti arginee hin beeknee amma bayyaanachaa jira, kaffaltiin hojjettootaas dabalaa jira, bulguuwwan seeraan alaa hojii barabaacha dhufanii dorgomanii fi mana barumsaafi bu'uuraalee fayyaa barbadeessan dhaabeera. Sirrumaan ittiin Boona ture.'

Jechi isaa kuni takkumaan Atilaantikiin darbee, sab'himaalee Ameerikaa fudhate.

Hoggantuu wiirtuu Maartii Luutar Kiiing Kan Taate Beerniis, haasaan abbaanshee otoo jiraatee Tiraampiin deeggara ture jedhu sonawwan Luutar Kiing waan booddeetti dhiise dha jetteetti

Isa abbaan koo kabajaa fiieegumsa sanyii namootaa fi sabootaa hundaaf of kennee yaada dugda garagalfate dha' jetteetti

Silaa abbaan koo jechoota eenyumaa namaa salphisan kan akka 'bulguuwwan seeraan alaa' jedhu hin fayyadamu tur', 'qabsoo haqaa irratti garee isa tokko isa kaan irratti hin kaakaasu ture.

'Waan hoggantoonni hafarsaniin namoonni ija jabaatanii namoota irratti waan suukaneessu akka dubbatan taheera, keesumaa immoo godaantotaa fi gurraachota irratti.