Summii bofaa ittisuurratti labsiin ba'e

Bofa

Yaa'iin Dhaabbata Fayyaa Addunyaa miidhaa summii bofaa qolachuurratti xiyyeeffatee akka hojjetu beeksise. Addunyaarratti namoonni kumaatamaan lakkaawan bofaan hiddamanii du'u, rakkoon akkasii heddumminaan biyyoota Afriikaa Sahaaraan gadii keessatti mudata.

Dhaabbatichi akka jedhutti rakkoon fayyaa namaarra summii bofaatiin ga'aa jiru biyyoota kanneen keessatti xiyyeeffannaa hin arganne ture. Kaayyoon labsii haaraa kun biyyoonni akkaataa ittisaa, yaalaa fi to'annaa summii bofaarratti akka hojjetaniif.

Gareen fayyaa dhala namaaf quuqaman labsiin kun namoota bofaan hiddamaniif furmaata kaa'eera jechuun jajaniiru.

Dhaabbati kun biyyoota Afriikaa Sahaaraadhaan gadi jiran kanneen biyyoota hiyyeeyyii keessa jiraataniif qorichi farra summii bofaa akka dhiyaatuuf gaafateera.

Hiyyummaa fi hanqina tajaajila fayyaa lubbuun namoota naannoo kanaa summii bofaatiin akka badu taasiseera, kaanimmoo qoricha aadaa kan ofumaayyuu miidhaa lubuusaaniirraan ga'u waan fayyadamniif jireenyi isaanii yaaddoo keessa jira.

Tarsimoo haaraan kun wayita bofi nama heddu akkaataa dafanii to'achuun danda'amurratti leenjiin akka kennamuu fi iddoowwan balaan summii bofaa itti heddummaatuuf tajaajila wal'aansa duraa kennuurratti kan xiyyeffateedha.

Addunyaarratti waggaa waggaan namoonni kuma 100 caalan bofaan hiddamanii du'u, kanneen keessaa harki 20ni Afriikaa irraati. Baay'inni namoota bofaan hiddamanii qaama hirdhatanii gara miiliyoona walakkaa ga'eera, kunimmoo fedhiin tajaajila fayyaa akka dabalu taasiseera.