Yunivarsitiin Baahirdaar afaan Oromoofi Gi'iizii barsiisu eegaluuf

Yunvaristii Baahir Daar
Ibsa waa'ee suuraa,

Yunvaristii Baahir Daar

Yunivarsitiin Baahir Daar gosawwan baroontaa afaan Gi'iziifi Afaan Oromootiin fedhii barattootaa eegameen ol argamusaa beeksisee. Fakkeenyaaf gosa barnoota Gi'izii barnoota sadarkaa digirii lammaffaatiin kennuu eegaleen, beeumas Itoophiyaa jaaraa duriifi jiddu galaa dhokatanii turan sacca'uufi karra qorannoo saaquuf kaayyoo akka qabu beksiseera. Leenjiin afaan oromoo barsiistoota, hojjattootaafi barattoota yunivarsitichaa fedhii qabaniif kennuu eegaleenis namoota hedduu harkisuu isaa ibsameera. Afaanichis bara dhufu barnoota idileetiin digirii sadarkaa tokkoffaan akka kennamu eegala. Yunivarsitichatti Ittigaafatamaan Kutaa barnoota 'humanity' kan ta'an Dr Daawitii Amonya BBC'tti akka himanitti, afaan Gi'izii akka sirna barnootaatti qophaa'uun gimgimaa barbaachisu kan darbee ji'ootaan dura yoo ta'u, amma raggaasifamuun gar hojiitti galameera.

''Kaayyoon kutaa barnoota kanaa inni guddaan beekumsaafi ammayyummaa biyyattii dura qabduufi kan hinbaramiin kan akka wallaansaa, falaasamaafi aadaa, amataafi beekumsawwan bulchiinsaa qorachuuf kara saaquu,'' jechuun BBC'tti himaniiru. Barsiistoota Gi'iizii haala gahaa ta'een argachuu dhabuun rakkina cimaa akka ta'e Dr Daawiitti himanii rakkinicha hiikuuf hojachaa jirra jedhaniiru. Akkasumas Yunivarsitichi Afaan Oromoo barsiisuu kan eegale leenjiiwwan gagabaanoon yoo ta'u, bartoonnis beekumsa afaanii isaanii ilaalamuun waraqaan ragaa kennamaaf jedhaniiru. Leenjitoon marsaa tokkoofaaf galmaa'an 50 yoo ta'an, baayinni namoota barachuu barbaadanii leenjii dabalataafi itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf dirqisiisu isaa himaniiru. Yunivarsitichi bara dhufu keessa afaan oromoo sadarkaa digirii tokkoffaatiin barsiisu kan eegalu yoo ta'u, leenjiin al-idilee amma kennu eegalee ammaaf kan hawaasa yunivarsitichaa irratti qofa xiyyeefate ta'u barameera. ''Leenjichaaf wayita waamicha taasifamu barsiiftoonni, hojjattoonni bulchinsaafi itti gaafatamtoonnihedduun fedhii agarsiisuub barachuu eegalaniiru,'' jedhu itti gaafatamaan kun. Erga Yunivarsitiin Baahirdaar Afaan oromoo sadarkaa digirii jalqabaatiin barsiisuun gabaafameen booda, lammiilee barnooti afaan kanaa akkaa qubbee gi'iziitiin kennamuuf gaaffii dhiyeessan jiru.

Haa ta'u malee tarkaanffiin kun barattoota hawaasa afaanicha haasa'aan adda waan qooduuf fudhatama akka hinqabaannee Dr Daawiiti ni ibsuu. ''Jijiramni kan barbaachisu yoo ta'e, abbootii afaanichaa hawaasa afaanicha dubbatanii waliin mari'achuun yoo geeddaran malee, afaan tokko keessatti sirni barreessu lama jiraachu hindanda'u.'' jedhaniiru.