Looris Kaariyuus : Sodaachisni ajjeechaa karra eegaa Liiverpuul irratti odeeffame poolisii dhaan qoratamaa jira.

Looris Kaariyuus Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Looris Kaariyuus dogogoroota lama xumura waancaa shaampiyoonsiliigii irratti raawwate.

Poolisiin magaalaa Mersiisaayid erga xumura dorgommii shaampiyoonsi liigii booda karra eegaa Liiverpuul Looris Kaariyuus irratti yaaliin ajjechaa gaggeefamuuf yaadamuu hubachuusaa ibse.

Taphataa lammii Jarman umuriinsaa ganna 24 tahee fi maatiinsaa erga dogongoroota lama hojjechuun sanbata darbe Riyaal Maadirid waancaa shaampiyoonsi liigii 3 fi 1'n mo'atee, xiyyeeffannoo yaalii ajjeechaa keessa galaniiru.

Kaariyuus taphichaan booda boo'aa deeggartoota Liiverpuul dhiifama gaafateera.

"odeeffaannoolee kana irratti xiyyeeffatan miidiyaalee hawwasaa irraa bal'inaan argineerra,arrabsoo fi sodaachisna kana ni qoraanna'' jechuun beeksiseera poolisiin magaalochaa.

Poolisiin Mersiisaayid fayyadamtoota miidiyaalee hawwaasaa arrabsoowwanii fi amaloota nama sodaachisuu biraa karaa miidiyaalee hawwasaa gaggeessan akka qoratus yaadachiisera.

Karra eegaan lammii Jarman kun galchii jalqabaa Riyaal Maadiriid Keevitti lakkofsise akka kennaatti Kaarim Beenzeemaaf kenne jechuun ni danda'ama.

Galchii sadaffaas Gaariz Beel fageenyarraa rukutee akka lakkofsisuuf dogogora hojjeteera.Gaafa dilbataa ''gareekoo fi deeggartoota akkasumas miseensa keenya hundaa dhiifama guddaan gaafadha'' jechuun karaa miidiyaa hawwaasaa ibseera.

Liiverpuul kaariyuusiin deeggaruuf meeshaa qaba - simoon Miynooleet

karra eegaan liiverpuul Simoon Minyooleet abjuu shaampiyoonsiliigii booda Kaariyuus ni jajjabaataa jedheen abdadha jechuun deeggarsa isaa ibseeraaf.

"Osoo natti odeessuu barbaade tahe silaa sirriidha achin jira ture'' jedhe karra eegaan lammii Beeljiyeem taa'umsa jijjirraa irra ture kun.Karra eegaan hundinuu isatti dhiyaata,

anis haalicha keessan ture dursitee mataa kee waliin dhimmichatti yaaduu qabda ture,''Akkan yaadutti jedha.

"waanan itti hime tokko sababni xumura kanaaf geenye tokko jira ,waancaaf sababni geenyeef kanaafuu kanaaf itti yaadi jedheen ture'' jedha .

"Garuu waayyuu ittiin jechuun ni ulfaata kanaaf isaaf dhiisuun gaarii taha''

"Liiverpuul tokkummaaf dhaabbata,yeroo hundumaayyuu waliin adeemna kun ammoo dhimmuma kanaan kan xumuramu qofa osoo hin taane seenaa kilebichaati, fuuldurri isaas kanuma taha''jedhe.

Leenjisaan karra eegaa liiverpuul Joon Achteeberg isa jajjabeessuuf yaaleera.

"Dhugumaan waanti tahe kun gaarii miti.Inni carraa qabeessa miti dogogorri akkasii kun tapha akkasii irratti uumamuunsaa isaaf gaarii hin turre jedhe leenjisaan lammii Dachi kun.

"Akka inni mataasaa olqabatuu fi hojiisaa itti fufuuf jajabeessuuf yaaleen ture garuu haalichi itti ulfaata kun ammoo jireenya kubbaa miilaa keessaati'' jedhera.

Taphataan sarara ittisaa Deyaan Loovireen ida'ama waliigalaatu akka isa irratti xiyyeefatamu taasise jedha.

"Nama kamiyyuu ceepha'uun salphaa dha .Hundi keenyayyuu doonii tokko keessa turre,hundinuu jecha danda'ameen jajjebeessuuf yaaleerra,cimee dhufa jedheen abdadha'' jedheera,Loovireen.

Bara kana gahumsa guddaa agarsiisuun Roomaa irraa gara Liiverpuul erga dhufee waggaa tokkotti qofa galchiiwwan 44 kan lakkofsise Mohaammad Saalaan taphicharratti boqonnaan dura miidhama gatiittisara isa mudateen addaan kutee bahuunsaa ni yaadatama.Lammiileen Gibtsi gadda guddaa keessa turan.Erga inni bahees yaaliiwwan gara galchiitti tahan xiqqaatanii ture.Saalaan imimaaniin fuula dhiqachaa dirree keessaa erga bahee miidhamnisaa waancaa Adunyaa akka malee eegamurraa ala isa taasisa jedhamus kadhannaa fi deeggarsi jaallatoota koo akkan dafee bayyannadhuuf na gargaara abdii jedhus kennera.

Saalaan biyyasaa Gibtsi waggota 28 booda waancaa adunyaaf akka darbitu gargaaree ture. Gibtsi gaafa Waxabaji 15 Yuuraagay waliin Raashiyaa yekaateeriinbargitti tapha jalqabaashee gaggeessiti